k -4- En daarom ook, meneer de voorzitter, zal ik stemmen tegen het voorstel .van burgemeester en wethouders, zoals dat hier voor ons ligt." Het lid Baartmans zegt: "Mijnheer de voorzitter, 'ianneer er inbreuk wordt gepleegd op iemands eigendommen of rechtsper soonlijkheid, dan kan men direct verwachten, dat een felle reactie het gevolg hiervan is. In zekere zin zou ik de grenswijziging van onze ge meente hiermede willet) vergelijken, Ik ben er van overtuigd, mijnheer de voorzitter, dat zowel burgemeester en wethouders eveneens de raadsledeg het zo zullen voelen. De aderlating, die onze gemeente moe? is zowel wat gebieds-afstand als watafstand van onze inwoners betreft geen aderlating meer maar een niet geringe bloeding!Toch moet dat grote offer gebracht worden; ik vraag me echter af waarom. Gebiedsuitbreiding voor wooncomplexen in noordelijke richting zegt Bergen op Zoom. Goed, ik kan me indenken, dat dit in de toekomst nood zakelijk kan zijn. Maar waarom zou die uitbreiding van woonoorden toch niet verwezenlijkt kunnen worden in dit gebied? Door samenwerking van Bergen op Zoom en Halsteren, zou dit toch altijd tot een oplossing ge bracht kunnen worden. Dit gebeurt zo veel in den lande. Zie maar eens naar Rotterdam. Deze stad heeft in 23 omliggende gemeenten uitgebreid, zonder dat er grenswijzigingen hebben plaats gehad. Ik voor mij vind dit de ideale oplossing. En dan mijnheer de voorzitter, deze grenswijzigingkwestie heeft al een hele lange voorgeschiedenis. Grote haast is er echter nooit mee gemaakt, Plotseling is deze kwestie echter verschrikkelijk urgent geworden. Waarom?? Omdat Bergen op Zoom een nieuwe haven creëert en wel op Halsters gebied. Het streven van Bergen op Zoom om een nieuwe haven te krijgen is niet van vandaag of gisteren. Dit streven vind ik ook erg toe te juichen. Nogmaals, ik zie beslist het grote nut van zo'n haven. Ik geloof, dat dit zowel voor Bergen op Zoom als voor de streek van groot belang is voor de toekomst. Maar ik vind de keuze van de plaats waar hij nu komt nog steeds verschrikkelijk ongelukkig en onbegrijpelijk. Hier zijn uiteraard al heel wat woorden over vuil gemaakt. Het heette (3®t die haven niet op het. Noorland aangelegd kon worden, gezien de hoge kosten (misschien be- grijpelijk)ma&r in de Augustnpolder ging het ook niet, want volgens gedeputeerde staten en Bergen op Zoom zou dit ten koste gaan van het prijsgeven van hoogwaardige cultuurgronden. Nu vraag ik me, mijnheer de voorzitter, wat is onze Theodoruspolder dan wel voor iets, een woestijn soms. Mijnheer de voorzitter, ik ben er heilig van overtuigd, dat de haven op Halsters gebied gelegd is om de grenswijziging te forceren, wat dan - zoals nu blijkt - aan het lukken is. Mijnheer de voorzitter, als nieuw raadslid heb ik in het verleden nog niet deelgenomen aan een besluit in deze kwestie. Ik persoonlijk zou altijd op een bovengemeentelijke regeling hebben aangedrongen. Mr.Dr.van Haren heeft ons mijns inziens op een bijzondere en reëel ge documenteerde wijze van advies gediend. Aan de compensatie, die destijds m een raadsbesluit verzocht werd - in de vorm van de Stichting"Vrederu3t" xs goedgunstig beslist. Zowaar een groot winstpunt natuurlijk. Daarom, mijnheer de voorzitter, zoals de zaak zich tot nu ontwikkeld heeft, ben ik er wel van overtuigd, dat wij in het belangevan onze gemeente Halsteren noodgedwongen niet anders kunnen doen dan in te stemmen met het voorstel van burgemeester en wethouders, teneinde te redden wat er voor onze gemeente te redden valt. Wat mij betreft, mijnheer de voorzitter, stem ik dus toe in Uw voorstel, maar in ieder geval onder protest.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 16