-2- 2. INGEKOMEN STUKKEN EN MEDEDELINGEN. Zie bijlage I. Mededelingen; 15* Voor de bouw van een kleedgelegenheid ten behoeve van de tennisbanen op het sportpark is zonder inrichting van enkele sanitaire artikelen een bedrag benodigd van 2.695? Op het beschikbaar gestelde krediet voor de aanleg van de tennisba nen en gymnastiekaccomodatie is slechts een restant over van 1.925,63, zodat uit deze post de hiervoor geraamde kosten niet ge heel kunnen worden bestreden. Op de gewone dienst 1958 is evenwel nog een bedrag beschikbaar voor de exploitatie van de sportterreinen van 813,54. Beide restanten tesamen zijn zodoende voldoende om de bouw van een kleedgelegenheid te realiseren, zodat wij voornemens zijn - mits Uw raad hiertegen geen bezwaar heeft - hiertoe opdracht te verlenen. De hieraan verbonden kosten worden dan uit de hiervoor bedoelde kredieten bestreden. Het lid van Isselt leest onder punt 6 van de ingekomen stukken, het raadsbesluit tot het aangaan van een rechtsgeding tegen I.L.Stoutjesdijk. Dit betreft toch alleen een rechtsgeding in eerste aanleg? De voorzitter zegt, dat de raad inderdaad vóór het nemen van dit besluit zo is ingelicht en het raadsbesluit ook zo uitgelegd moet worden. Hierna worden de stukken genoemd onder de punten 1 t/m 14 voor kennis geving aangenomen en zonder hoofdelijke stemming conform punt 15 be sloten. 3. VOORSTEL INZAKE GRENSWIJZIGING BERGEN OP ZOOM - HALSTEREN. De voorzitter vraagt wie van de raadsleden hierover het woord wenst te voeren. Het lid van der Weegen vindt het geen zin hebben de grenswijzigingspro- cedure van begin af de revue te laten passeren. Nu gedeputeerde staten het gevoelen omtrent deze zaak van de raad wil vernemen wil spreker hierbij een paar punten naar voren brengen", die wel geen direct verbo„nd houden met deze grenswijziging, maar wel er zeer nauw mee verbonden zijn. 1Spreker heeft nimmer een antwoord gekregen op zijn vraag, wie het bedrag ad 200.000.000,--, berekend over een tijdvak van 100 jaren, dat gederfd wordt doordat de Theodoruspolder in een haven verandert, zal betalen. Dit is toch een gedeelte van de gemeente Halsteren en de raad mag toch wel weten hoe de derving van dit bedrag wordt gecompen seerd; 2. Verder betwijfelt spreker het, dat de streekontwikkeling van West- Brabant afhankelijk is van dit stukje Theodoruspolder dat haven moet worden. Hij weet zeker, dat iedere Brabander, dus ook elke bewoner van Halsteren vóór de streekontwikkeling is en gaarne zijn schouders hieronder wil zétten, maar dat hierbij ook nog een grenswijziging een rol moet spelen, kan spreker geen groot gebeuren noemen. Daar spreker voor de gehele gemeenschap van de gemeente Halsteren zit en het voor hem als een paal boven water staat, dat de grenswijziging doorgang zal vinden, hoe het gevoelen van de raad zal mogen uitvallen, is hij van oordeel, dat de gehele gemeente direct van deze grenswijziging moet profiteren. Hij zou daarom gaarne een radicaal voorstel willen doen en aan gedeputeerde staten kenbaar maken, dat de raad van Hal steren er een voorstander van is, dat de gehele gemeente wordt ge annexeerd; Lepelstraat bij Steenbergen en het overige gedeelte bij Bergen op Zoom.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 14