Ti HALSTER] 13 NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD der gemeente Halsteren, gehouden op woensdag 27 januari 1960 te 20.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIG:voorzitterjMr.A.J.M.Eikhuizen,burgemeester5 secretaris:J.van Elzakker leden sJ.van Wezel, wethouder A.C,M.Segerstijd.wethouder5 J.P.G.BaartmansG.J.M.H.Bogers M.van Elzakker, C.J.Heijligers G.A.van Isselt, C.Lodders, M.P.C. Moerbeek, A.Nefs, C.Nuijten en W.v.d.Weegen; AFWEZIG: P.v.d.Watering, wethouder, met kennisge ving wegens ziekte. AGENDA 1. Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Voorstel inzake grenswijziging Bergen op Zoom-Halsteren. 4. Voorstel tot toekenning van een voorschot op de bezoldiging van het ge- meentepersoneel 5. Voorstel tot vaststelling van de vergoeding per leerling ingevolge artikel 101 der Lager-onderwijswet 1920 voor i960. 6. Aanbieding begroting van het gas- woning- en grondbedrijf en algemene dienst voor i960. 7. Aanbieding rekeningen van het gas- woning- en grondbedrijf en algemene dienst over 1957; benoeming commissie van onderzoek. 8. Voorstel tot vaststelling onteigeningsplan Lepelstraat. 9. Wijziging begrotingen. 10.Rondvraag. OPENING. De voorzitter opent de vergadering net het gebruikelijke gebed. 1. VASTSTELLING NOTULEN: Het lid Nefs zou een kleine opmerking willen maken. Op pagina 10 bij punt 8 van de notulen van de vergadering van 6 januari i960 staat een en ander genotuleerd, dat door hem zou zijn gesproken. Alleen de zin: "verder zou hij vernemen of de zekerheidstelling vervalt, wanneer de eigenaar de wo ning zelf niet gaat bewonen" heeft hij gezegd. Al het overige heeft het lid van der Weegen naar voren gebracht. De voorzitter zegt toe de notulen dienovereenkomstig te wijzigen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming de notulen van de vergadering van de raad van 6 januari i960 - na aangebrachte wijziging - vastgesteld.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 13