gemeente hiertoe overgaat, dan gaat de gemeente de kermisexploitanten subsidiëren. Het lid Nefs vindt dit geen reden om het voorstel niet in overweging te,nemen. Daarbij wordt er al aan zoveel instanties, personen, vereniging etc. subsidie verleend ten behoeve van de Halsterse be woners, zodat een dergelijke tegemoetkoming heus niet vreemd moet lijken. Men zou het kunnen zien als een verkapte subsidie. De voorzitter meent, dat het gevaarlijk is. Het lid Baartmf>ns voelt wel wat voor de suggestie van het lid Nefs. De reductie, die een kermisexploitant op de normale prijs per rit per kind geeft en de gemeente aan de kermisex ploitant betaalt, komt toch uiteindelijk ten goede van de Halsterse bewoners. Spreker vindt deze suggestie wel een overweging waard. Het lid van Isselt is er ook een voorstander van. Het precedent ligt er z.i. toch al. Het lid Baartmans informeert of alleen bij openbare inschrijving wordt verpacht, •^e voorzitter antwoordt, dat niet voor alle plaatsen een openbare inschrijving plaats vindt. Het lid van Elzakker steunt het voorstel van het lid Nefs. Het lid Nuijten merkt op, dat het voordeel niet alleen ten goede komt aan de eigen inwoners maar ook aan hen, die van buiten de gemeente komen. H©.^ lid. Moerbeek gelooft niet, dat het volgen van een dergelijke ge dragslijn een voordeel voor de grote gezinnen zal opleveren. Deze zullen zeker evenveel geld voor kermis blijven uitgeven. Eerder zal het kermisvertier toenemen in dier voege, dat de gemeentenaren meer geld aan kermisvermaak zullen besteden. Spreker zou verder niet weten aan welke kermisexploitant in deze de voorkeur moet worden verleend. Er zijn namelijk diverse kinderattracties. Het lid Baartmans vindt, dat bepaalde kinderattracties moeten worden aangewezen. De exploitanten moeten dan afzonderlijk hiervoor inschrij ven. voorzitter voelt dan het meest voor de geijkte kinderdraaimolen. Het lid Lodders merkt op, dat hierin ook verschillende variaties zijn. voorzitter heeft uit de bespreking wel bemerkt, dat de meerderheid van de raad voor het voorstel van het lid Nefs is. Hij zal deze kwestie in de vergadering van burgemeester en wethouders bespreken.Daarbij zal een bepaalde gedragslijn worden vastgelegd. Een en ander zal dart resulteren, dat voor kinderattracties met welke tegen een gereduceerd kindertarief moeten draaien, kan worden ingeschreven. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangend sluit de voorzitter te 21,40 uur de openbare vergadering met het gebruikelijke gebed. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren op voorzitter secretaris

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 12