V" -14- Hij vraagt zich_af_of het niet mogelijk zal zijn, de mensen, die een Krotwoning ontruimd hebben en een nieuwbouw woning ge huurd hebben, daar zij om een nieuw huis te bouwen niet over de nodige financien beschikten, ook voor die f 1500.- in aan merking kunnen komen. J i'6 Yoorzitter betwijfelt dit. Hij wil het wel onderzoeken. e |..e^e"kg:rA.Ë licht toe, dat die 1500,- beschikbaar worden gesteld om zijn eigen woning in te richten. Het lid van Isselt memoreert, dat het bij hem gaat om die mensen die wel m het kader van de krotopruiming hun woning hebben ver aten, maar financieel niet in staat waren een woning te bouwen, -V? voorzitter zegt toe, deze vraag voor te leggen aan die heren! die de volgende week over deze kwestie met hem een bespreking Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor- burgemeester en wethouders besloten en een krediet ad. 5250,- gevoteerd. 14, RONDVRAAG. a. Het lid Baartmans vraagt of er geen riolering in de Moer- montweg gelegd kan worden, zodat de woning van Loos hierop aan gesloten kan worden. i*e voorzitter heeft hiervan een notitie gemaakt. blHet lid Bogers pleit wederom voor een busverbinding van het kerkdorp Lepelstraat. De voorzitter had gehoopt, dat na de reconstructie van het Vage vuur er een busverbinding zou komen van Halsteren via het Vage vuur naar Lepelstraat. Spreker zegt toe hieromtrent opnieuw con tact op te nemen met de B.B.A. gevestigd te Breda. c. Het lid Bogers dankt voor de ontvangen subsidie voor de j-anfare St.Antonius te Lepelstraat. d. Het liet van Blzakker sluit zich gaarne bij de vorige spre ker aan. e. Het lid Heihijgers deelt mede, dat de riolering van de boerderij van de Wed.Akkermans-Ooms af tot het Vossepad zeer a slecht is. W Het lid van Wezel zegt, dat aan de verbetering hiervan wordt gewerkt. Het lid Hefs heeft gemerkt, dat de hoge hagen nabij de Wipweg-Steenbergseweg nog niet gesnoeid zijn. Het lid van Isselt weet, dat dit inmiddels wel is gebeurd. g. Het lid Hefs vindt de Schoolstraat onderverlicht be voorzitter deelt mede, dat de raad voor de verbetering van de verlichting in deze straat en anderen al een krediet heeft gevoteerd. Dit krediet is door gedeputeerde staten goedgekeurd. De gunning heeft ook al plaats gehad. Het is nog wachten op het materiaal. In januari 1961 zal de levering hiervan plaats vinden. h. Het lid van der Weegen deelt mede, dat verschillende mensen wonende aan de ïiolenbaan en Jankenberg, hen gevraagd hebben of zij niet kunnen aansluiten op de gemeentelijke riolering» Spreker heeft toen geantwoord, dat deze zaak pas in behandeling kan worden genomen zodra de gemeente eigenaresse is van de Grote Melanen. be voorzitter zegt, dat het antwoord van van der Weegen zeer juist is geweest. Het lid Lodders is benieuwd of deze mensen nu al rioolbelasting moeten betalen. De voorzitter antwoordt ontkennend. \lO il 6 D O 01*11

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 122