Do voorzit oer deelt mede, dat het tekort per leerling vermoe de lïjknaaft rek van de bijdrage van de ouders nog 73.- per leerling bedraagt, In dit tekort draagt de woongemeente van de ouders van de leerling 25.- per., jaar per leerling bij. Het lid Lodders meent, dat de ouders zo mogelijk op de eerste plaats moeten bijdragen. De voorzitter zegt een onderzoek toe. Het lid Bögers vraagt i.v.m. de wijziging van het krediet op volgnummer 552 "Subsidie uit opbrengst vermakelijkhedenbelasting" aan wie de subsidie wordt uitbetaald. De voorzitter antwoordt, dat na goedkeuring van deze begrotings wijziging door gedeputeerdestaten het comité Lepelronde het subsidie zal ontvangen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel van-burgemeester en wethouders besloten. 59e wijziging gemeentebegroting 1960 Het lid van Elzakker informeert of met de bouw van de nieuwe school voor gewoon lager onderwijs spoedig wordt begonnen. De voorzitter verwacht, dat in 1961 met de bouw een aanvang zal worden gemaakt. Het lid i'.loerbeek vindt, dat dan spoedig een andere oplossing voor de noodlokalen, welke op korte termijn ontruimd moeten worden, gezocht dient te worden. Hij denkt o.a. aan de bouw van houten lokalen, zoals ook elders geschiedt. De voorzitter ontraadt de raad een besluit te nemen om houten schoollokalen te bouwen; dit impliceert, dat de gemeente voor lopig geen stene schoolgebouw krijgt. Hij houdt zich echter aanbevolen voor suggesties. Het lid Lodders zou als een tijdelijke oplossing het instructie lokaal van de B.B. willen aanbevelen. Het lid van Isselt vreest dat dit lokaal te koud is. De voorzitter meent,' dat er verwarming aanwezig is. Het lid Lodders vindt het gevraagde krediet laag. De voorzitter""cTeelt mede, dat het bedrag alleen betrekking heeft op de bouw van de school, derhalvè niet op de inrichting. Daar voor zal straks een afzonderlijk krediet gevoteerd moeten worden. Het lid Lodders vraagt hoeveel lokalen er gebouwd worden. De voorzitter antwoordt, dat slechts machtiging is ontvangen voor de bouw van 4 lokalen. Het lid Lodders betreurt dit. Er wordt geen volledige school gebouwd. Het blijft derhalve een noodoplossing. De voorzitter zegt, dat het bouwplan een volledige school omvat, bestaande uit 7 lokalen. Tezijnertijd zullen er nog 3 lokalen aangebouwd worden. Hierna wordt zonder - hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethou^^rs bedloxen en een krediet ad 225.336,- gevoteerd. 60e wijziging gemeente-begroting 1960 De voorzitter licht toe, dat de zeven in het voorstel van bur gemeester en wethouders genoemde personen, wanneer zijzelf geen geld genoeg hebben om de bouw van een huis te financieren, voor het tekort een geldlening kunnen sluiten bij de ruilverkaveling "Westland" tegen een redelijke rente. Het lid van Isselt betreurt het, dat niet eerderi^Mkakt is dat de mensen^ ciie in het kader van de krotopruiming een nieuwe wo ning bouwen ƒ.1500,- h fonds perdu ontvangen voor het inrichten van de nieuwe woning.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 121