.18 -12- Het lid Huijten zou 4 wijzerplaten op de kerktoren willen ver lichten. He voorzitter deelt mede, dat het hele uurwerk dan veranderd moet worden. De torens zijn hiervoor niet gunstig genoeg gele gen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel van burgemeester en wethouders besloten, om een krediet ad ƒ.1514,- te voteren. 55e wijziging gemeentebegroting 1960 Het lid Lodders vraagt of hier sprake is van een mobiele pomp. De voorzitter geeft een bevestigend antwoord. Het lid Hefs ziet het nut van deze pomp beter in dan van de regeninstallatie Het lid Baartmans zegt, dat het bestuur van de stichting sport park besloten heeft niet tot aanschaf van een regeninstallatie over te gaan. Hiervan moet nog mededeling worden gedaan aan het college van burgemeester en wethouders. Het lid Huijten informeert of deze nieuwe pomp wel aan de ge- stelde eisen zal voldoen. He voorzitter antwoordt, dat het niet verantwoord is, het brand weermateriaal langer voor dit doel te gebruiken. Het lid Huijten meent, dat een dergelijke pomp maar sporadisch gebruikt wordt. Daarom betwijfelt hij of de aanschaf hiervan wel economisch verantwoord is. Hij zou liever de brandweerpomp willen blijven gebruiken. De voorzitter deelt mede, dat de commandant van de gemeentelijke vrijwillige brandweer hiertegen is. Deze nieuwe pomp wordt ook gebruikt voor het schoonmaken van riolen. Het lid lodders ontraadt de raad nog langer de brandweerpomp voor andere doeleinden dan voor de brandweer te gebruiken. Het lid van Isselt deelt deze mening. Hetlid van Wezel zegt, dat de motor membraampomp vaker in ge bruik zal zijn dan de raad zal vermoeden. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten en een krediet ad ƒ1135,- gevoteera. 57e wijziging gemeentebegroting 1960 De voorzitter deelt mede, dat deze begrotingswijziging inhoudt de intrekking van het beschikbaar gestelde krediet voor de aan schaf van een bandrecorder. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 56e wijziging gemeentebegroting 1960 Het lid Lodders informeert of de aan te schaffen stalen bevol- kingskas brandvrij is. 33e secretaris antwoordt, dat deze kas niet brandvrij is. Het lid Lodders heeft geen bezwaren tegen het krediet, daar de wijze waarop thans het bevolkingsregister van de gemeente wordt bewaard onverantwoord is. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel van burgemeester en wethouders een krediet ad ƒ.2410,- ge voteerd 58e wijziging gemeentebegroting 1960 Het lid Lodders wil nader geinformeerd worden omtrent het ge stelde bij volgnummer 430d "Subsidie muziekonderwijs". Hij zou willen vernemen of de ouders van de kinderen, die de muziek school te Roosendaal bezoeken, geon bijdrage in de kosten be talen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 120