-11- De voorzitter zegt, dat alle door de gemeente Halsteren aangegane financiële verplichtingen, v/elke rusten op gronden en gehouwen gelegen in dat gedeelte van de gemeente Halsteren, dat straks gemeente Bergen op Zoom v/ordt, ingevolge de wet inzake de grenswijziging Bergen op Zoom - Halsteren worden geregeld. Verder deelt spreker mede, dat de zekerheid stelling inderdaad vervalt, wanneer de eigenaar zelf de woning niet be trekt. Een en ander is neergelegd in de hierop betrekking hebbende voorschriften. Het lid van Elzakker voegt hieraan nog toe, dat alleen de eigenaar van een woning toeslag op de premie krijgt; aan deze toeslag zit gekoppeld de zekerheidstelling; vervalt dus de toeslag dan vervalt automatisch ook de zekerheidstelling. Het lid van der Weegen concludeert uit het voorstel, dat de gemeente thans iets gaat doen, wat tegen haar streven is en wads zij kan voorzien. Wanneer dit besluit wordt genomen, dan zal een Halsterse ambtenaar altijd in de gemeente Bergen op Zoom blijven wonen. Het lid Baartmans vindt dit geen redelijk standpunt van het lid van der Weegen. Het is irreel om de bewoners van de gemeente, die wonen in het gedeelte, dat straks gemeente Bergen op Zoom wordt, thans overal van uit te sluiten. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten tot het stellen van zekerheid voor de betaling van hoofdsom en rente van leningen onder ver band van eerste hypotheek, aangegaan door P.J.Swagemakers, H.E.A, in het Veld en C.J.H.Geers. 9. RONDVRAAG. a. Het lid Bogers vraagt wanneer de subsidie aan jeugdverenigingen voor het jaar 1959 worden uitbetaald. De voorzitter zegt, dat dit gebeurt zo gauw de begroting voor het jaar 1959 door gedeputeerde staten is goedgekeurd. b. Het lid Heijligers informeert naar de lichtmasten, die op de Kladse- weg bijgeplaatst zouden worden. Het lid van Wezel antwoordt, dat het benodigde krediet een dezer dagen is goedgekeurd, zodat spoedig met de uitvoering zal Y/orden be gonnen; echter dient vel rekening gehouden te worden met het feit, dat de levering van lichtmasten enige tijd vergt. c. Het lid van Isselt zou gaarne zien, dat het houtopstand aan de rechter zijde van De-Beeklaan waar De-Beeklaan uitmondt op de Provinciale weg Bergen op Zoom - Steenbergen, wordt weggekapt, daar dit hinderlijk is voor het verkeer. De voorzitter deelt mede, hiervan nota te hebben genomen. d. Het lid Lodders vraagt of het bezwaarschrift van H.A.van Trijen inzake straatbelasting al is afgedaan. De voorzitter antwoordt, dat zulks is geschied. e„ Het lid Lodders informeert of de rijkswaterstaat al gereageerd heeft op de brief van het gemeentebestuur om de bomen langs de Halsterseveeg nabij het klooster te rooien. •^e voorzitter zegt, dat nog niets is gehoord, f. Het lid Nefs wil de raad voorstellen een besluit te nemen waarbij een bedrag wordt gevoteerd, dat gebruikt zal worden om de kermisexploi tanten in de gelegenheid te stellen een gereduceerde prijs vast te stellen voor een rit in een kinderattractie bijv. kinderdraaimolen. Eenzelfde gedragslijn volgt ook de gemeente Steenbergen. De voorzitter zegt, dat het dagelijks bestuur van de gemeente er niet veel voor voelt om dit voorstel tot het zijne te maken. Wanneer de

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 11