-11- 10. VOORSTEL TOT HET VERLEDEN VAN ZEKERHEID. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 11 VOORSTEL TOT WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE INSTELLING VOOR MAATSCHAPPELIJKR ZORG. Het lid Nuijten vraagt of deze wijziging om bepaalde perso nen wordt voorgesteld ■^e voorzitter antwoordt, dat het lid Hagenaars in 1961 zijn 65 jarige leeftijd bereikt en volgens het reglement nu niet meer herkiesbaar is. Men moet hier echter niet naar de personen kijken maar naar de algemeenheid van de wijziging. Het is zo, zoals in het voorstel van burgemeester en wethouders staat. Het lid van der Weegen merkt op, dat vroeger in het reglement de leeftijd van 70 ja toen de gangbare mening niet vroeger m jaren was opgenomen, volgen en maakte er concept- De raad wilde 65 jaar van. plaatsvervangend lid lid Thans wel, maar hij ziet dit als een inconsequentie. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel van burgemeester en wethouders besloten. 12. VOORSTEL TOT BENOEMING WONINGCOMMISSIE. De voorzitter verzoekt de leden Baartmans en van der Weegen in het bureau stemopneming zitting te nemen. Na gehouden stemming blijken als lid van de woningcommissie te zijn benoemds S.van Eekeren, C.J.HeijligersC.lodders, K.van Loon en A.Nefs en als plaatsvervangend lid J.Krinkels. De uitslag van de stemming is als volgt 5 C.Lodders 9 stemmen als lid S.van Eekeren 9 v C.J.Heijligers 7 K.van Loon 9 A.Nefs 10 J.Krinkels 7 H.van de Berg 2 G.Sogers 3 J.Baartmans 3 A.Segers 2 G.van Isselt 3 A W.v.d.Weegen M.Moerbeek C.Heijligers G.van Isselt C.Nuijten M.Moerbeek 13. WIJZIGINGEN GEMEENTEBEGROTING. 54e wijziging gemeentebegroting 1960 Het lid Baartmans leost uit het voorstel van burgemeester en wethouders, dat voor het benodigde'materiaal en het plaatsen van een electrische verlichting op de wijzerplaten van de r.k. kerk een krediet gevoteerd dient te worden ad. ƒ.1514,-. Hij zou nu gaarne vernemen wie de onderhouds- en electriciteits. kosten betaald. De voorzitter deelt mede, dat de laatste kosten voor rekening van het r.kTkerkbestuur komen. Het lid Baartmans kan zich dan met het voorstel verenigen. Het lid Lodders merkt op, dat thans een krediet gevraagd wordt voor een luxe artikel. Eigenlijk moest_de raad wegens de slech- het voorj'? financiële positie van de gemeente/afstemmen, maar nu het stel nier om een gemeenschapsbelang gaat, is hij voor het voorstel. plaatsvervangend lid ir 11

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 119