Ilk -10- van Halsteren wanneer zij straks hun belastingaanslag in de brievenbus krijgen, waarop deze belastingen zijn vermeld en zij daarbij bedenken, dat deze hoge aanslag mede komt vanwege de hoge uitgaven t.b.v. het verenigingsgebouw en het sportpark, /"nog ?e voorzitter lid Nefs er wel op wijzen, dat dit/niet het einde is. De gemeente is verplicht een vooruitstrevend be leid te voeren; doet de gemeente dit, dan kan de gemeente zich gelukkig prijzen. Wat de uitgaven voor het verenigingsgebouw en het sportpark betreft, hierbij mag niet uit het oog worden verloren, dat het rijk hierin ook zijn bijdragen heeft gegeven. Spreker gelooft zeker, dat er gemeenten zijn, die het betreuren, dat zij niet zo'n beleid hebben gevoerd als de gemeente Halsteren Al zou er geen verenigingsgebouw of sportpark zijn dan zou dit nog niets afdoen van deze belastingverhoging. Het lid Hefs blijft het verenigingsgebouw en het sportpark als een blok aan het been zien. Het lid lodders gelooft niet, dat door deze nieuwe maatregelen het belastingbiljet van het rijk voor de mensen een lager bedra^^ zal vermelden. Hij wil nog een paar opmerkingen maken omtrent de r oolbe las tmgver ordening. Artikel 2, 2e lid, 3e regel staat het woord "misstelling" Dit zal wel "mis-telling" moeten zijn. I.v.m, artikel 9, 2e lid, vraagt spreker of men verplicht is zijn perceel aan te geven, als men eigenaar ervan is en men heeft hiervoor van de gemeente geen aanslag ontvangen. De voorzitter zegt, dat het woord "Misstelling" wellicht een slip of the pen is. Dit zal veranderd worden in "Mis-telling" v.at artikel 9 betreft antwoordt spreker, dat men niet verplicht is zijn eigendommen bij de gemeente aan te geven. De gegevens worden genomen uit de kadastrale leggers. Het lid lodders vraagt zich af of betrokkene als een dergelijk geval zich voordat, toch het viervoud van die normale aanslag zal moeten betalen. -^e secretaris deelt mede, dat het ontwerp afkomstig is van de commissie Schendstok. De concept-verordeningen zijn conform het model var deze technische commissie. Jk Het lid van der Weegen vindt het billijk, dat de gemeentenaren door middel van een reële belasting bijdragen in de kosten van het sportpark, verenigingsgebouw etc. Hij had toch liever gezien, dat er een andere oplossing dan de thans voorgestelde was ge vonden. -^e voorzitter zegt, dat er andere methodes hebben bestaan o.a. de gemeentelijke inkomstenbelasting en woonplaatsbelasting. Het is niet onmogelijk, dat de woonplaatsbelasting weer ingevoerd zal worden. Het lid Lodders vindt de verordeningen onvolledig. Er zijn geen bepalingen inzake beroep opgenomen. voorzitter antwoordt, dat dit thans niet meer noodzakelijk is. Het is geregeld in de wet administratieve rechtspraak belasting zaken en gemeentewet. Het lid van der feegen wil de termijn, waarbinnen de belasting betaald moet zijn ruimer stellen. Het lid van Isselt steunt dit voorstel. -^e voorzitter heeft er geen bezwaar tegen de 2e termijn van be taling op 3 maanden te stellen. De raadsleden verenigen zich met deze wijziging. Hierna worden zonder hoofdelijke stemming de beide verorde ningen na het aanbrengen van in totaal 3 wijzigingen vastgesteld met de aantekening, dat het lid van Elzakker heeft tegengestemd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 118