llf -9- i __De VQQPzi i'tsr antwoordtdat gedeputeerde staten toestemming 1959 nebben gegeven om de tekorten van de jaren/van de saldi-reserves schrijven, tear de raad moet niet uit het oog verliezen 1960 datde gemeente te allen tijde over reserves moet kunnen be schikken. Er kunnen onvoorziene uitgaven voordoen. Wanneer de raad het voorstel van burgemeester en wethouders aanvaardt, dan oopt de raad niet vooruit op de begroting 1961. Gezien de uit gaven voor _het jaar 1960 zijn deze verhogingen noodzakelijk. Hierna blijft er nog een tekort op de begroting 1961, Op het verzoek van gedeputeerde staten om ook de reinigings rechten te verhogen is het gemeentebestuur nog niet ingegaan. Het hoopt, dat gedeputeerde staten zich met deze 1e fase kunnun verenigen. Van de opbrengst van de rioolbelasting worden onder andere be taald het onderhoud van de rioolzuiveringsinstallatie en die van de riolen. Het lid van Elzakker vraagt of de huren van de gemeentewoningen omhoog gaan, nu de gemeente aan zichzelf ook meer straat-en ri oolbelasting moet betalen, De voorzitter antwoordt ontkennend. De huren van de woningen worden centraal geregeld. De eigenaren zijn dus niet vrij na deze verhogingen meer huur voor de verhuurde'woning te vragen. Zij mogen dit wel, wanneer de bewoner met de verbeteringen, die aan eenwoning aangebracht worden, gebaat is. Of aansluiting van een woning op het rioolnet van de gemeente als een-verbetering moet worden aangemerkt, moet worden betwijfeld. Het lid vanElza kker informeert of ook voor de gemeentewoningen rieolbelasting of meer straatbelasting moet worden betaald. De voorzitter antwoordt bevestigend. Dit komt in de begroting tot uiting. Deze extra uitgaven zullen worden gecompenseerd door een verhoogde uitkering van het rijk. Het lid - van .Elzakker heeft begrepen, dat het noodzakelijk is tot belastingverhoging over te gaan om een zo hoog mogelijke uitkering uit het gemeentefonds te krijgen, "P® voorzitter merkt op, dat niet alle tekorten door een verhoog de uitkering van het gemeentefonds worden gecompenseerd; dik wijls worden de tekorten gehonoreerd door een subjectieve ver hoging van de algemene uitkering; ook kunnnen de tekorten gedekt worden door de reserves aan te spreken. Het lid loaders vraagt zich af of de gemeente deze" belastingver hoging ook was opgelegd, als de gemeente geen subjectieve ver hoging van de algemene uitkering had aangevraagd. De voorzitter zegt, dat dan het tekort van de gemeente nog veel groter zou zijn geweest. Het lid Moerbeek wil nog terugkomen op hetgeen het lid van der Weegen heeft gezegd over de kleine man. De belasting drukt op de schouders van iedere inwoner van Halsteren. Er wordt aange slagen naar de belastbare opbrengst van de percelen, zodat de belasting naar draagkracht opgelegd wordt. Dit is verantwoord. Misschien^zal getracht kunnen worden iets zuiniger met het geld om te springen, zodat de belastingdruk tot het minimum kan wor den beperkt. Tenslotte vraagt spreker een nadere toelichting op artikel 4, onder b, van de rioolbelastingverordening. De voorzitter deelt mede, dat onder andere eigendommen" moet worden verstaan; o.a, de industrie; van deze eigendommen wordt dus een hogere opbrengst verwacht. Het lid Nefs brengt opnieuw onder de aandacht van de raad, dat hij altijd tegen de bouw van een verenigingsgebouw en de aanleg van een sportpark is geweest. De voorzitter voelt zich gelukkig met deze projecten. Spreker niet en met hem zeer vele inwoners

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 117