De raad heeft zich al zo dikwijls garant gesteld voor de "be taling van rente en aflossing van hypothecaire geldleningen, dat hij dit voorstel als een hamerpunt dient te "behandelen. ;,Het lid hefs maakt de opmerking, dat de voorgestelde verbou wingen in Huize St.Elisabeth dringend noodzakelijk zijn. Het lid lodders vindt, dat de gehele gemeente achter de bouw plannen moet staan. Aan dit agendapunt wil hij een ander onder werp koppelen. Naar hem bekend is, is het zakgeld van de be jaarden niet hoog; hij zou dit willen aanpassen aan de tijd. Spreker denkt hier alleen aan die bejaarden, die zich zelf niet kunnen bedruipen. Het lid Moerbeekzegtdat uit de begroting en toelichting van de gemèentelj. jkè instellingvoor maatschappelijke zorg blijkt welk bedrag aan zakgeld per jaar wordt uitbetaald. Hieruit blijkt eveneens hoeveel zakgeld een alleenwonende persoon en een echtpaar ontvangt. De begroting van- de gemeen- lijke instelling voor maatschappelijke zorg komt binnenkort ter behandeling in de raad. De raad heeft dan de bevoegdheid de bewuste post te verhogen. Het lid lodders zou liever zien, dat het bestuur van de ge- meent eli3Tcë~TnsteHing voor maatschappelijke zorg bij het op maken van de begroting met deze wens rekening hield, Het lid Moerbeek deelt mede, dat het bestuur er niets meer aan kan veranderen. De begroting is reeds bij het gemeentebestuur ingediend. De voorzitter stelt voor desgewenst hierover bij de behande- ling^van de begroting 1961 verder van gedachte te wisselen, terwijl hij het lid Moerbeek verzoekt deze aangelegenheid eens in het bestuur van de instelling voor maatschappelijke zorg te bespreken, aangezien dit toch in de eerste plaats een aan gelegenheid is voor het bestuur van de instelling. Het lid van der Weegen zou echter nu een besluit willen nemen. Hij ziet de kersttijd als een mooie gelegenheid om iets goeds ten behoeve van de bejaarden te doen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voor stel van burgemeester en wethouders besloten. VOORSTEL TOT VERKOOP YAN GROND AAN DE STICHTING- TOT CHRISTE LIJKE VERZORGING VAN NEUROSE-PATIENTEN. Het lid Moerbeek informeert of de stichting "Huize St.Elisabeth" geen enkele belangstelling meer voor de grond heeft. voorzitter zegt, dat de interesse voor deze grond bij de stichting nihil is. Er is gecorrespondeerd, er zijn besprekin gen gevoerd; niets heeft tot een resultaat geleid. 'Het lid van der Weegen vindt het noodzakelijk, dat er een wan de lge le gënhëTT~vööraë' bejaarden wordt geschapen; dit is vooral van belang voor hen, die bijna niet kunnen lopen. -^e voorzitter wijst er op, dat het huidige wandelpark niet meer gebruikt wordt. Er zal nu een wandelpark gemaakt worden nabij de witte villa. Het lid van der Weegen zou het op prijs stellen, wanneer bur- gemeester en wethouders er aandacht aan schonken, dat er wel een wandelpark voor bejaarden gemaakt werd en dat deze affaire niet op een of andere manier vastloopt. Het lid Baartmans heeft de overtuiging, dat het gemeentebestuur er alles aan heeft gedaan om een wandelpark voor de bejaarden te verkrijgen. Hij is ook de mening toegedaan dat er behoefte aan bestaat, maar het blijft z.i.op de eerste plaats een zaak voor het bestuur van de instelling zelf. Het lid Nefs stelt voor dit agendapunt aan te houden in af wachting van de verdere ontwikkeling ter plaatse.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 113