Het moet hem van het hart, dat in het bestuur van de Stichting Verenigingsgebouw nog steeds geen lid is opgenomen, die de ar beidende bevolking van Halsteren vertegenwoordigt, Deze mensen mogen wel meebetalen aan de belastingen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming de stukken genoemd onder de punten 1 t/m 11 voor kennisgeving aangenomen en voor wat de punten 12 t/m 14 betreft conform het voorstel van bur gemeester en wethouders besloten. 5» VOORSTEL TOT HET VASTSTELLEN VAN EEN STUDIEKOSTENREGELING. Het lid van der Weegen gaat ermede akkoord, dat de gemeente haar ambtenaren helptbij het studeren. Maar daar tegenover zou hij gaarne zien, dat de gemeente bijdroeg in de studie kosten van andere studerende gemeentenaren. Deze kunnen een dergelijke bijdrage ook goed gebruiken, De voorzitter wil wel beraden of in deze een soepeler houding aangenomen^man worden. Het is bekend, dat gedeputeerde staten d van Noord-Brabant eens bezwaren hebben gemaakt tegen het stor-® ten van bijdragen uit de gemeentekas in het gemeentelijk stu diefonds. Het aantal aanvragen, die bij de gemeente binnen komen is beperkt. Dikwijls blijkt bij onderzoek, dat betrok kenen reeds geholpen zijn hetzij door het rijk hetzii door de provincie Het lid van der Vfeegen heeft niet alleen het oog laten vallen 0P.de personen, die nog een school bezoeken, maar hoofdzake lijk op hen, die werkstudent zijn. Het lid Lodders merkt op, dat - wil men het juist stellen - de ambtenaren hun diensten verlenen tegenover de gemeenschap, terwijl de andere mensen dit doen tegenover de werkgever. Hieruit kan men dus concluderen, dat de werkgever deze mensen in hun studiekosten tegemoet moet treden. Hij zal er straks voordeel van hebben. Het lid I/Ioerbeek maakt enige opmerkingen omtrent de redactie van artikel 5 t.w. een kommakwestie en de betekenis van lid 4 ten opzichte van lid 2. Na oplossing van de kommakwestie wordt^zonder hoofdelijke stemming verder conform het voorstel van burgemeester en wet- houders besloten. 4» VOORSTEL TOT HET AANGAAN VAN REKENING-COURANTOVEREENKOMSTEN 1961 Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten voor het jaar 1961 een rekening-courantovereenkomst aan te gaan met de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten en de N.V. van.Mierlo en Zoon. 4a.VOORSTEL VASTSTELLEN VOORSCHOT OP VERGOEDING ARTIKEL 101 BIS DER LAGER-ONDERWIJSWET 1920 VOOR 1961. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten(vakonderwijs 5. VOORSTEL TOT HET GARANDEREN VAN DETIJDIGE BETALING VAN RENTE EN AFLOSSING VAN EEN DOOR DE STICHTING "HUIZE ST ELISABETH" AAN TE GANE GELDLENING. Het lid Baertmans is zo vrij namens de raad te verklaren, dat de raad unaniem is met dit voorstel.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 112