■y Omdat dit niet mogelijk zou zijn meent hij dat ook thans op andere wijze in de dekking van deze kosten dient te worden voorzien. Hij ziet deze kosten als onderhoud. Het lid van der Weegen vindtdat de mensen al genoeg betalen aan belastingen. Hij "denkt o.a. aan de verhoging van de plaatse lijke belastingen, die in deze vergadering nog ter sprake ko men. Dat er verschil in grondprijs bestaat gezien de situatie van de grond is begrijpelijk. Wil men nu een klasse-woning bouwen, dan is het gewoon, dat men voor de grond een klasse- prijs betaalt. Maar dat de grondprijs moet worden verhoogd, omdat niet voorziene uitgaven gedaan moeten worden, vindt hij niet redelijk, voorzitter ziet geen andere oplossing» De kosten moeten als regel voor 100$ worden gehaald uit de grondprijs. -^e secretaris beaamt dit. Hij voegt er aan toe, dat er toch geen êrCEëï bezwaar bestaat de vastgestelde grondprijs te hand haven, zolang er kopers voor deze grond komen opdagen. Verder merkt hij op, dat de grondprijs zijn begrenzing vindt in de wet van vraag en aanbod. Het lid lodders kan zich hiermede verenigen, I Het lid van Isselt ziet geen moeilijkheden. Zolang de begro- tingspost toereikend is, heeft hij tegen deze uitgave geen bezwaar -^e voorzitter geeft toe, dat de grondprijs aantrekkelijk ge- houden moet "worden. Dit is hier nog steeds het geval. ad. 7. Het lid van Isselt stelt voor A.M.Vonk nog eens aan te schrij ven, alvorens deze kwestie bij de kantonrechter aanhangig te maken -De voorzitter wijst dit af. Voordat de raad besloot een rechts geding in eerste aanleg tegen A.M.Vonk aan te gaan is her haalde malen getracht met Vonk tot overeenstemming te komen. Al deze pogingen hebben gefaald» Het lid van Isselt vindt het een pijnlijke zaak. Hij hoopt, dat er tóch nog een andere weg gevonden zal worden om deze zaak langs minnelijke weg op te lossen. ■^e voorzitter antwoordt, dat betrokkene altijd aan de raads man van de gemeente kan mededelen, dat hij wil schikken. ad. 13. Het lid Baartmans informeert of de verbouw van het voorgebouw k van het verenigingsgebouw op de tekening zo is geconstrueerd, dat er te zijner tijd nog een etage opgebouwd zal kunnen wor den. Op deze etageverdieping zullen dan vergaderlokalen ge maakt kunnen worden, waaraan in Hamsteren grote behoefte be- bestaat De voorzitter zegt, dat dit al eens een onderwerp van discus sie heeft uitgemaakt» Echter moeten deze plannen geseponeerd worden, daar er geen kredieten voor beschikbaar waren.Het ge voteerde krediet is dus voor de omschreven verbouwing» Thans worden aan de raad nieuwe tekeningen ter kennisneming voorge legd ter vervanging van de tekeningen, die de raad heeft ge zien, toen het college het krediet ad 60.000,- voteerde. Het gemeentebestuur is wel niet verplicht dit te doen, maar vond het wel prettig de raad hiervan in kennis te stellen. Het lid Baartmans licht nog toe, dat hij alleen maar een sug gestie in een bepaalde richting had willen doen. De voorzitter zegt toe deze kwestie te zullen bekijken, Het lid van cier Weegen kan zich niet losmaken van de gedachte, dat de gemeente-gezien de punten van de raadsagenda-zuinig aan moet doen.Door deze uitgave wordt de gemeenschap weer zwaarder belast en zaï zij meer belasting moeten betalen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 111