OPENING. De voorzitter opent de vergadering met het gebruikelijke gebed. 1 VAST-STELLING -NOTULEN. 'Zonder hoofdelijke stemming worden de notulen van de openbare raadsvergadering van 9 november 1960 onveranderd vastgesteld. 2. INGEKOMEN STUKKEN EN -MEDEDELINGEN. zie de reeds toegezonden lijst. Het lid Lodders spreekt zijn waardering er over uit, dat het ge- meent ebesTruïïr~lëen modus heeft gevonden, om de raad te antwoorden op de door de raadsleden gestelde vragen. Echter zou hij de schrif telijke antwoorden op deze vragen niet bij de lijst ingekomen - stukken willen voegen, maar als een afzonderlijke zaak willen zien. •^e "voorzitter zegt, dat deze oplossing niet inhoudt, dat voortaan twee rondvragen in een raadsvergadering gehouden zullen worden •t.w, één bij punt 2 van de agenda "Ingekomen stukken en medede- lingen" en één als sluiting van de raadsagenda. Het is natuurlijk wel mogelijk om tijdens de rondvraag op de schriftelijke antwoor den terug te komen, ad. 14. Het lid Nuijten zou. liever zien, dat de kosten van het op nieuw leggen van de riolering vanaf de Rector de Kortstraat tot de Waterstraat uit een andere post werden betaald. De voorzitter vindt dit niet noodzakelijk, daar de post "Bouwrijpmaken van de gronden in het uitbreidingsplan"de Beek"" nog niet is overschreden en door deze uitgave ook niet overschreden zal worden. Het lid Nuijten vreest, dat de grondprijs per M2 hierdoor opnieuw zal stijgen. De voorzitter ontkent dit. Zolang de begroting toereikend is komt er geen verandering in de grondprijs. Het lid Lodders kan zich met deze gang van zaken niet verenigen. Het is nu eenmaal bekend, dat er in de riole ring verzakkingen zijn opgetreden terwijl het einde ervan^. nog niet in zicht is. Wanneer er nog meer van dergelijke herstellingen zullen moeten worden gedaan, dan zal de be wuste begrotingspost spoedig zijn overschreden.en een aan vullend krediet gevoteerd moeten worden. Daar deze kosten buiten de oorspronkelijke begroting liggen, zou hij een andere weg willen bewandelen om over het nodige krediet de beschikking te krijgen, en derhalve niet uit de post "bouwrijpmaken van de gronden in het uitbreidingsplan "de-Beek" betalen. Wanneer deze weg wordt ingeslagen, dan is men er zeker.van dat deze abnormale herstellingen de grondprijs niet hebben verhoogd. Het lid Baartmans merkt op, dat toen de gemeente de eerste grond in dit uitbreidingsplan verkocht, de grondprijs 9,- per m2 bedroeg, later werd dit bedrag 12,50 per m2 en naar thans verluidt is dit bedrag tot 15,- per m2 opgelopen. Hij vindt dit geen eerlijke houding tegenover de laatste kopers. Hier gaat een onbillijkheid schuil. De voorzitter zegt, dat geen andere oplossing mogelijk is. Het lid Moerbeek vraagt zich af of de gemeente deze extra kosten na realis: ering van het uitbreidingsplan "De-Beek", waardoor de begrotingspost wordt overschreden, ook zou hebben verhaald op de eigenaren van deze grond. Spreker betwijfelt dit.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 110