4 -10- De voorzitter antwoordt, dat het de bedoeling is de twee leslokalen aan de" stenen school vast te bouwen. Echter is hierover nog correspondentie gaande tussen de gemeente en het schoolbestuur. Het lid Lodders informeert of de bepaling van de plaats nog andere dan de in het voorstel genoemde financiële consequenties geeft. De voorzitter zegt, dat, wanneer de twee lokalen op grondgebied van het kerkbestuur te Lepelstraat gebouwd worden dit bestuur een recht van op stal moet verlenen aan het schoolbestuur wat tot gevolg heeft, dat de hieruit voortvloeiende financiële lasten uiteindelijk weer uit de ge meentekas moéten komen. Het-lid Baartmans vraagt of, als de lokalen op grond van de gemeente gebouwd worden deze grond aan het schoolbestuur om niet wordt overgedragen De voorzitter antwoordt ontkennend. De prijs van de grond komt dan bij de stichtingskosten. Het lid van Isselt vindt het wel belangrijk, dat voor de juiste plaats bepaling eerst kontakt met het kerkbestuur wordt opgenomen. De voorzitter ziet de lokalen daar gebouwd, waar ze op de tekening zijn geprojecteerd, dus aan de bestaande school vast, Het lid Lodders vreest, dat, wanneer de noodlokalen aan de bestaande school worden vastgebouwd de bouw van een gehele nieuwe school daardoor zal worden gestagneerd. Daarom zou hij liever de twee leslokalen los staand willen laten bouwen. De voorzitter heeft de bev/ering van het lid Lodders ook contrario ge hoord. Het gemeentebestuur had bijvoorbeeld liever gezien, dat direct twee stenen lokalen werden gebouwd en, later daaraan vast de gehele nieuwe school. De bouwkundige inspecteur van het lager-omderwijs achtte, gezien de toestand van de school, hiervoor nog geen termen aanwezig. Het lid Lódders kan zich niet losmaken van de gedachte, dat de bouw van een geheel nieuwe school hierdoor wordt gestagneerd. Het lid Bogers vindt het voor het onderwijzend personeel onpraktisch," wanneer de twee houten lokalen elders gebouwd worden. Het lid Nefs informeert of deze zaak met het onderwijzend personeel is besproken. De voorzitter antwoordt, dat het gemeentebestuur alleen met het sohoöl- bestuur in contacttreedt deze behoort op zijn beurt het onderwijzend personeel te horen. Het lid van Isselt ziet toch gaarne ae twee lokalen los van de bestaande school worden gebouwd. Het lid Moerbeek merkt op, dat het bouwen van twee nieuwe lokalen bezwaarlijk is indien men straks tot.de bouw van een geheel nieuwe school wenst over te gaan wijl de reeds gebouwde lokalen dan niet meer aan de te stellen eisen voldoen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van Burge meester en wethouders 42.611,17 gevoteerd. 8. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN ZEKERHEID. Het lid Nefs merkt op, dat het streven van het gemeentebestuur er toch steeds op gericht is om de gemeenteambtenaren in de gemeente Halsteren te laten won-m. Thans doet het college van burgemeester en wethouders oen voorstel om zekerheid te stellen ten behoeve van een ambtenaar, die straks na de annexatie in de gemeente Bergen op Zoom komt te wonen. Hij vraagt of de gemeente dan nog deze garantie moet handhaven. Verder zou hij willen vernemen of'de zekerheidstelling vervalt, wanneer de eigenaar de woning zelf niet gaat bewonen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 10