GEMEENTE w HALSTEREN v a J NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren, gehou den op woensdag 14 december^te 20.00 uur ten gemeentehuize. AANWEZIG-; voorzitter: secretaris leden: Mr. A.J.M. Eikhuizen, burgemeester. J.van Elzakker; Jac.van Wezelwethouder G.J.M.H.BogersM.van Elzakker<JPGBaartman s C.J.HeijligersG.A.van Isselt, C.Lodders, M.P, C,Moerbeek, A.Nefs, C.Nuijten,A.C.M.Segera en W.van de Weegen; APWEZIG: P.van de Watering, wethouder met kennisgeving. AGENDA, 1Vaststelling notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen, 3. Voorscel .tot het vaststellen van een studiekostenregelinge 4. Voorstel tot het aangaan van rekening-courantovereenkomsten 1961. 5. Voorstel tot het garanderen van de tijdige betaling van rente en aflossing van een door de stichting»Huize St, Elisabeth aan te gane geldlening, 6. Voorstel tot verkoop van grond aan de stichting tot christelijke verzorging van neurose-patiënten. 7. Voorstel tot grondruil met de heer A.J.Verduit. 8. Voorstel tot het verlenen van een zakelijk recht in verband met de aanleg van een riolering aan de Halsterseweg» 9. Voorstel tot herziening van belastingen, 10. Voorstel tot het verlenen van zekerheid, 11. Voorstel tot wijziging van het reglement voor de gemeentelijke instelling voor maatschappelijke zorg, 12. Voorstel tot benoeming woningcommissie, 13. Wijzigingen gemmeentebegroting. 14. Rondvraag,

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 109