l£/ -5- Het lid Lodders zegt dat het ook nog mogelijk is het maandsalaris voor deze mensen bij wijze van uitzondering niet achteraf maar vooruit te be talen. De voorzitter ziet er geen bezwaar in, dat, wanneer mocht blijken, dat de aanpassingsperiode te kort is genomen, hierop terug te komen. Het lid van Isselt juicht de regeling toe. Hij vindt de opmerking van het lid Moerbeek geen compliment voor de huisvrouwen. Het lid Moerbeek ziet door deze maatregel de verantwoordelijkheid van de vrouwen groter en heeft helemaal niet willen zeggen dat de vrouwen van de arbeiders minder capabel zijn. Het lid van Isselt grijpt terug op het voorstel om 1-g- week extra loon uit te betalen. Het lid Nefs merkt op, dat de circulaire van de minister slechts een richtlijn is, zodat de gemeente hiervan kan afwijken. De voorzitter geeft toe dat de raad de competentie heeft in deze een ander besluit te nemen. Hij betwijfelt of het een gunstig gevolg zal hebben. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten tot: a. uitbetaling van de bezoldiging aan de gemeentewerklieden per maand onder toekenning van een extra weekloon b. wijziging van de salarisverordening 1959» alsmede wijziging van de staat A en vervallenverklaring van staat B. 4. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN MEDEWERKING VOOR HET BOUWEN VAN EEN BERG PLAATS R.K. KLEUTERSCHOOL LEPELSTRAAT. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten de gevraagde mede^verking te verlenen. 5. VOORSTEL TOT HET VERLENEN VAN ZEKERHEID. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders besloten. 6. WIJZIGINGEN GEMEENTEBEGROTINGEN. gemeentebrgoting 1960. Het lid van Isselt merkt op, dat het te voteren bedrag voor de aanleg van een riolering, perkeerstrook en trottoir ten behoeve van de te bouwen woningen langs De-Beeklaan slechts een raming is zodat het inschrijvings- bedrag bij de aanbesteding lager kan liggen. De voorzitter antwoordt, dat het inschrijvingsbedrag ook hoger kan liggen. Het lid Lodders betwijfelt of het wel juist is, dat de aannemer op deze wijze achter het begrotingsbedrag komt. voorzitter gelooft niet, dat hiervoor een andere oplossing te vinden is. Wanneer de begroting reëel is, dan zal het begrotingsbedrag straks overeenstemmen met de laagste inschrijfsom. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het advies van burge meester en wethouders een bedrag ad 22.411,-- gevoteerd. ^er gemeentebegroting 1960. •^e voorzitter licht toe, dat de aan te leggen riolering aansluit op de reeds aanwezige riolering, lopende vanaf het Testersbaantje naar de BernhardstraatTen overvloede wijst hij er op dat het te voteren bedrag is geïncorporeerd in de verkoopsprijs van de aan de Stichting Vrederust over te dragen gronden.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 108