-6- Het lid van der Weegen had zich aanvankelijk afgevraagd of de koper van 4e?e hiervan op de hoogte was; thans is het hem duidelijk dat alles in overleg is geschied. •^e voorzitter deelt mede, dat de uitvoering van deze werkzaamheden nood zakelijk- zijn. Daarom is bij de vaststelling van de M2-prijs van deze gronden met dit werk rekening gehouden. Het lid van Elzakker zou dan gaarne zien, dat in de verkoopakte van deze gronden het gedogen van deze riolering in de onderhavige gronden en het plegen van voorzieningen, wanneer dit noodzakelijk mocht blijken, werden opgenomen. De voorzitter antwoordt dat dit zeker zal gebeuren. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een bedrag ad 7«500»-- voor de aanleg van een riolering van het Testersbaantje af naar de Burgemeester-Elkhuizenlaan gevoteerd. gemeentebegroting i960. Het lid van der Veegen juicht de aanschaf van een bandrecorder toe. Hij is hiervan altijd voorstander geweest. Het lid van Isselt hoopt, dat hiermede niet te kennen wordt gegeven dat de notulist zich nimmer goed van zijn taak heeft gekweten. -De voorzitter zegt, dat uit het geringe aantal correcties die op de notulen worden voorgesteld, kan worden afgeleid, dat de notulist een compliment heeft verdiend. Door het gebruik van een bandrecorder wordt de grootst mogelijke waarborg verkregen, dat het essentiële van een ver gadering of bespreking zeker goed wordt genotuleerd. Eventueel zullen de bandjes nog eens afgedraaid kunnen worden. Na arrestering van de notulen kunnen de bandjes weer voor andere vergaderingen e.a. gebruikt worden. Het lid van der ./eegen vindt het aanbevelenswaardig, dat men het gesprokene van zichzelf nog eenskan beluisteren. Het lid van Isselt zou geen notulen meer willen laten maken, maar in de raadsvergadering de bandjes laten afdraaien. voorzitter merkt op, dat dit teveel tijd in beslag zal nemen en eerst laat met de behandeling van de overige agendapunten kan worden begonnen. Het lid Moerbeek ziet het nut van een bandrecorder nog niet in. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een krediet ad 2.000,gevoteerd. 53e_wijziging der gemeentebegroting i960. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform het voorstel van burgemeester en wethouders enige posten van de begroting i960 met een bedrag verhoogd. 1960 voor het woningbedrijf en 5*1® wijziging der gemeentebegroting i960. Het lid Lodders informeert wie de huur van de concierge-woning van het vakantiehuis "Samarbete" betaalt. De voorzitter antwoordt, dat de Stichting "Samarbete" aan de gemeente de huur betaalt. Het lid Nefs vraagt wie de eigenaar is van de bomen langs het laantje dat naar het vakantiehuis leidt. De voorzitter deelt mede, dat alleen de concierge-woning eigendom van de gemeente is; de Stichting hééft' aan de gemeente hiervoor recht van opstal gegeven. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burge meester en wethouders een bedrag ad 1.150,-- voor uitbreiding van slaap gelegenheid aan de concierge-woning gevoteerd. 102-

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 107