2e wijziging van de begroting i960 voor het gasbedrijf en 52e wijziging der gemeentebegroting i960. Het lid van der Weegen verheugt zich over dit voorstel. Alleen zou hij wil len vernemen tot hoever de gasleiding van de gemeente Bergen op Zoom langs de Halsterseweg loopt. De voorzitter zegt, dat deze aan de ene zijde van de Halsterseweg ligt tot perceel genummerd 100 en aan de andere zijde tot het perceel 138. De woningen die dus in de omgeving van Acifit Accubedrijf staan kunnen dan ook op het gasnet worden aangesloten als de bewoners dat willen. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van. burgemeester en wethouders besloten een krediet ad 4*950,-- voor de uitbreiding van. het gasnet langs de Halsterseweg te voteren. 3e_wijziging van de begroting i960 voor het gasbedrijf en 52e wijziging der gemeentebegroting 19.60. Het lid van der tfeegen informeert of na de uitbreiding van het gasnet in het uitbreidingsplan "De-Beek" het gasbedrijf nog rendabel is. De voorzitter zegt, dat uit het voorstel van burgemeester en wethouders blijkt dat er een sluitende exploitatie is; het is niet onmogelijk dat de exploitatie een winstmarge bereikt. Het lid Lodders is zo vrij aan te nemen, dat eventueel op dezelfde hoofd leiding meerdere huizén aangesloten mogen en kunnen worden, dan uit het voorstel blijkt. De voorzitter beaamt dit. De raad moet niet uit het oog verliezen dat die kosten dan niet voor rekening van de gemeente komen. Men diént drie soorten leidingen te onderscheidingen t.w. a. hoofdleiding; ;de kosten van aanleg komen ten laste vah de gemeente; b. dienstleiding;- de kosten van aanleg komen ten laste van betrokkene; c. binnenleiding; de kosten van aanleg komen ten laste van betrokkene. Het lid van der Weegen merkt op, dat de raad in 1958 heeft besloten om zowel de kosten van aanleg van de hoofdleiding en die van de dienstlei ding voor 'rekening van de gemeente te nemen, wanneer beide leidingen tegelijkertijd werden gelegd. Het lid van Elzakker heeft hiertegen geen bezwaar want als het zo is dan heeft hij nog wat van de gemeente te vorderen. De secretaris zegt dat de raad in 1957 heeft besloten om de kosten van de eerste aanleg van hoofd- en dienstleiding alsmede de binnenleiding voor zijn rekening te nemen om reden het gasbedrijf op gang te helpen. Dit was echter slechts tot een bepaalde datum mogelijk. Na het verstrijken van deze termijn zijn dan ook deze faciliteiten niet meer verleend. Het lid Lodders zou zeggen dat hier ook van eerste aanleg gesproken kan worden. De mensen zijn niet eerder in de gelegenheid geweest op het gas net van de gemeente Halsteren aan te sluiten. De leidingen waren niet aanwezig. Het lid van Wezel wijst er op, dat de kosten van aanleg van de dienst leidingen bij de nieuwbouw steeds voor rekening van de aannemer zijn ge komen. Het lid van Elzakker vindt 2,50 per m1 voor graafwerk te hoog. Het lid van Wezel zegt, dat hem dit bekend is. Hieruit blijkt dat de begroting ruim is opgezet. Het lid Lodders betwijfelt of de mensen, wanneer hun woning wat ver van het hoofdnet verwijderd is, wel tot aansluiting op het gasnet zullen overgaan. In dergelijke gevallen zou de gemeente bijv. uit zakelijke overwegingen de helft van de kosten voor haar rekening kunnen nemen.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 106