De voorzitter deelt mede dat er gestreefd wordt naar een maximum rende- ment vap het gasbedrijf. Hij ontraadt de raad van een eenmaal ingenomen standpunt af te wijken. Men weet dan niet waar men blijft. Het lid Lodders meent dat de gemeente nog steeds aan het gasbedrijf bouwt. De voorzitter denkt dat uit de begroting 1961 van het gasbedrijf zal blijken dat.het gasbedrijf rendabel is. Het lid van der Weegen vraagt of het gemeentebestuur van gedachte verandert als hij de notulen van de raad heeft gevonden, waarin zijn nu weergegeven mening staat. De secretaris weet zeker, dat het lid van der Veegen vergeefs zal zoeken. Toendertijd is de termijn van aansluiting op het gasnet nog verlengd t.w. tot augustus. Het lid van Elzakker en Moerbeek beamen dit. Het lid van Isselt kan er zich mede verenigen, dat de mensen die niet direct bij de aanleg van de hoofdleiding aansluiten op het gasnet, de aanlegkosten van de dienstleiding voor eigen rekening moeten nemen; maar anders dient de gemeente de lasten te dragen. Deze mensen verkeren in dezelfde situatie als zij in 1957» De voorzitter geeft toe dat er inderdaad een verschil in uitleg bestaat. Zoals het lid van Isselt het stelt zal de gemeente ten behoeve van alle huizen in het uitbreidingsplan De-Beek de dienstleidingen moeten aan leggen. De bewoners daar hadden niet eerder de gelegenheid gehad om op het gasnet aan te sluiten. De gemeente zal niet meer weten waar het einde is als zij zo zal handelen. Het lid van Isselt weet, dat de mensen, die aangesloten willen/worden op het waterleidingnet van de N.V. Vaterleidingmy "Tholen" zelf de gleuf waar de waterleidingbuizen komen te liggen, mogen graven. Dan zijn de aan sluitkosten voor betrokkene niet zo hoog. Hij stelt voor, dit ook bij het gasbedrijf toe te passen. Het lid van Vezel zegt, dat hiertegen wel geen bezwaar zal bestaan. Het ligt maar waar de hoofdleiding komt te liggen hetzij in de openbare weg hetzij op eigen terrein. Hij geeft toe, dat het berekende bedrag ad 2,50 per m1 graafwerk aan de hoge kant is... Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel van burgemeester en wethouders een bedrag ad 3.6OO,gevoteerd. RONDVRAAG. 0 a. Het lid van Elzakker vraagt hoe het staat met de goedkeuring van de gemeentebegroting i960. De voorzitter zegt, dat volgens telefonische mededeling de goedkeuring van de begroting i960 zeer binnenkort kan worden verwacht. b. Het lid Heijligers hoopt dat het rioleringsprobleem te Lepelstraat spoedig wordt opgelost en niet op de lange baan wordt geschoven. De zaak is daarvoor te urgent. Hij stelt voor om de mensen, die in weer en wind, dag en nacht aan de riolering hebben gewerkt een extraatje te geven. De voorzitter deelt mede, dat het college van burgemeester en wethouders heeft besloten voor de overuren 1 5O5S van het uurloon te betalen; daarnaast ontvangen zij nog een, gratificatie. c. Het lid Lodders doet de suggestie om voor Halsteren een zaterdagmiddag- markt in te voeren. Hij vraagt raadsmening. Het lid van der Veegen ziet' hieraan zowel voor- als nadelen verbonden: 1. door invoering van een markt komt er meer leven in de gemeente; 2. een markt brengt vreemde kooplui in Halsteren; dit zou voor de plaatselijke middenstand nadelig kunnen zijn.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 105