fp6 -10- Het lid Lodders informeert ?/ie de gemeente dan waarschuwt als zij in gebreke is. De voorzitter antwoordt dat de gemeente moet toezien op haar eigen gewassen. Het lid van Isselt is van gedachte dat de struiken op het terrein van de Stichting "Samarbete" nog niet gesnoeid zijn. De voorzitter is van mening dat dit wel gebeurd is. Het }lid Lodders vindt het struikgeiyas op en nabij het St Maartensplein te hoog en een gevaar voor het verkeer. Het lid. Hefs zegt, dat er nog wel meer wegen zijn waar het struikgewas te hoog is ,o.a. langs de Wipweg nabij de provinciale weg. De voorzitter maakt van een en ander aantekening. i. Het lid van der vifeegen stelt voor de bewoners van de Groenewoudseweg te vragen hun woningen op de riolering aan te sluiten. Indien zij er belangstelling voor hebben dan ter plaatse een riolering aanleggen. Zo als de situatie er nu is is deze hopeloos te noemen. Misschien zou de gemeente iets kunnen bereiken met het polderbestuur. De voorzitter zegt toe deze zaak te zullen laten onderzoeken. j. Het lid Lodders informeert naar de bouw van de winkels in het uitbrei dingsplan "De-Beek". De voorzitter deelt mede dat er momenteel drie winkels gebouwd zijn en^^ binnenkort in gebruik genomen zullen worden. Zij zijn verkocht of verhuurd. Het lid Lodders is bekend dat er een procedure lopende is omdat er twee winkels in dezelfde branche gevestigd worden. De voorzitter heeft ook zo iets horen vertellen. Het lid Lodders meent dat de raad had besloten dat er niet meer dan één winkel in dezelfde branche aldaar gevestigd mocht worden. De voorzitter antwoordt, dat de gemeente hierop invloed kon uitoefenen, wanneer de gemeente zelf deze winkels had gebouwd. Nu staat zij er geheel buiten. Het lid van Elzakker vindt het jammer dat de gemeente geen zeggenschap hierin heeft. De voorzi11er licht toe dat deze kwestie thans een aangelegenheid is tussen de contractanten. De gemeente kan hier niet wettelijk optreden. Het lid van Elzakker dacht dat een dergelijke voorwaarde bij grondver- koop had kunnen worden opgenomen. De voorzitter ontkent dit. Het lid van der Weegen meent dat bij de bouw van benzinestations een afstandsregeling geldt. Het lid Lodders is alleen voor gezonde concurrentie. k. Het lid Nefs heeft zich verbaasd over de inhoud van de brief die het comité bejaardenzorg van de gemeente heeft ontvangen, waarin1 staat vermeld, dat het comité een subsidie ad 200,over 1959 en i960 ontvangt. Hij meende dat het 200,-- over 1959 was en 300,-- over 1960. De secretaris deelt mede dat de raadsleden ook zelf een begroting hebben gehad waarin feij kunnen nagaan hoe groot het subsidie is. Als ze bericht gehad hebben van een subsidie van 200,-- dan zou dit goed moeten zijn. Hij zegt toe een en ander nog té" verifiëren. Niets meer aan de orde zijnde en geen der raadsleden meer het woord verlangende sluit de voorzitter ;te 21.20 uur de vergadering met het gebruike lijke gebed. ,.ii :.r .^a,- u ,Aldus vast&esteld in de openbare vergadering van de raad der gemeente Halsteren op v t, secretaris voorzitter

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 103