<v Het lid Lodders vraagt of de kolkenzuiger ook te Lepelstraat komt. Zo ja,, constateert men dan niet dat in de kolken veel zand zit? Het lid van Wezel antwoordt dat dit niet mogelijk is. Deze putjes staan niet rechtstreeks met het hoofdriool in verbinding maar door een vertakking. Hierna wordt de discussie in afwachting van het onderzoek gesloten. Vervolgens ?rordt zonder hoofdelijke stemming de ingekomen stukken en mededelingen, genoemd onder de punten 1 t/m 8 voor kennisgeving aangenomen. Het lid Segers, tijdelijk wethouder, doet de volgende mededeling. Het is een jaar geleden dat de raad hem wegens ziekte van wethouder van de Watering tot tijdelijk wethouder benoemde. Hij hoopte toen, dat hij dit ambt slechts voor enkele maanden zou behoeven uit te oefenen. Die enkele maanden zijn nu een jaar geworden. Het is hem wegens zijn beroep thans onmogelijk langer deze functie te vervullen. Hij vraagt daarom ontslag. Het lid Lodders merkt op, dat dan voor de gemeente Halsteren het Mk tweede wethouderloos tijdperk aanbreekt. De secretaris deelt mede, dat wethouder van de Watering hem heeft laten wetenj dat hij per 1 december 1960 weer zover hersteld is, dat hij het ambt van wethouder weer langzaam aan kan gaan vervullen. De voorzitter stelt de raad voor het lid Segers als tijdelijk wet houder per 1 december i960 eervol ontslag te verlenen. Zonder hoofdelijke stemming wordt hiertoe besloten. Het lid Segers dankt de raad voor het in hem gestelde vertrouwen. VOORSTEL OVERSCHAKELING VAN WEEK- OP MAANDLOON VOOR WERKLIEDEN E.A. Het lid Moerbeek zou liever zien dat de overschakeling van het weekloon op maandloon over een langere periode werd uitgesmeerd dan thans wordt voor gesteld. Hij zou gaarne vernemen hoe de reactie van de werklieden hierop is geweest. De voorzitter kan mededelen dat de werklieden over het algemeen gunstig tegenover deze regeling staan. Het lid Moerbeek ziet hieruit voor de vrouwen van de werklieden nog wel moeilijkheden voortkomen. De secretaris zegt, dat aanvankelijk slechts twee arbeiders tegen deze regeling waren, thans echter drie. Twee personen hiervan staan niet meer zo afwijzend hiertegenover als voorheen. De gemeente heeft 21 werklieden in dienst. Het lid Nef s informeert of deze nieuwe regeling zowel voor de vaste als losse werkkrachten geldt., De secretaris zegt, dat deze regeling voor iedereen van kracht wordt. De arbeiders, die het laatste in dienst van de gemeente Halsteren zijn gekomen, zijn direct op maandloon aangesteld. Het lid Lodders suggereert dat de vrouwen van de werklieden het geld ook op de bank kunnen zetten en dan elke week het nodige er af kunnen halen. Het lid Nefs zou de arbeiders 1-g- week extra loon willen geven. Het lid van Wezel meent, dat de voorgestelde regeling voor wat de loon belasting betreft de beste handelswijze is. Het lid van der Weegen is eveneens van mening dat het- voor de vrouwen van de arbeiders niet mee zal vallen om over te schakelen. Hij Zou betrokkenen ook liever een ruimere marge willen geven zodat de mogelijkheid van aan passing voldoende aanwezig is. r De voorzitter antwoordt, dat het voorstel conform de richtlijnen van de minister van binnenlandse zaken is. De K.A.B.O, stelt voor een aanpas singstermijn van 14 maanden. De gemeenten van 3 maanden. Hiermede gaan de arbeiders akkoord.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 102