13 -3- Het lid Lodders stelt voor om de "buizen op een betonnen ondergrond te leggen. Was dit direct gebeurd dan had dit euvel zich misschien niet voorgedaan. Spreker meent dat de raad een tijd geleden een groot bedrag heeft gevoteerd voor het panklaar maken van een rio leringsplan "De-Beek". Wordt hierin niet gesproken over de hoedanig heid van de grond? De voorzitter zegt, dat het Technisch Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten te Amersfoort het rioolplan heeft opgesteld. Conform dit plan is gehandeld. Het plan echter bepaalt alleen de loop van de leidingen, hoe de leidingen gelegd en waar putten ge plaatst moeten worden, hoe diep de leidingen moeten liggen etc.» maar zegt geenszins iets over de constructie van de grond. Het lid van Elzakker informeert of het gehele plan al is uitgevoerd en hierin verzakkingen zijn opgetreden. De voorzitter antwoordt bevestigend. Het lid van Elzakker gelooft dat de meerkosten dan niet gering zullen zijn en vindt het jammer dat van de zomer niet direct tot vernieuwing is overgegaan. Men had dan veel gemakkelijker gewerkt. Het lid Nefs voelt voor het standpunt van het lid Lodders. Het lid van Isselt heeft horen zeggen, dat de aannemer de hoofdop zichter erop heeft attent gemaakt dat de verbindingen van de buizen onderling te klein waren. Het lid van Wezel is enige malen op het werk geweest en heeft toen persoonlijk geconstateerd dat de buizen goed in de gleuven lagen. Van te kleine verbindingen is hem niets bekend en toen ook niets gebleken. De voorzitter stelt voor de verzakkingen te Lepelstraat in discussie te brengen. Het is niet de eerste keer dat verzakkingen in het wegdek te Lepelstraat ontstaan. De dienst openbare werken vreest dat er in de grond stoffen aanwezig zijn die de buizen aantasten. Daaro"1 zal een monster van de grond voor onderzoek worden opgezonden. Verder zal ook het Technisch Adviesbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten worden ingeschakeld voor het instellen van een grondig onderzoek. Misschien moet de riolering te Lepelstraat door zuurbestendige buizen worden vervangen. Het lid van Isselt deelt mede, dat 's-morgens in het wegdek van de Kerkstraat slechts drie stenen waren verzakt. Toen de dienst openbare werken dit wilde herstellen ontstond er een groot gat in de grond. Gelukkig is er ter plaatse geen verkeersongeluk gebeurd. De ramp zou verschrikkelijk geweest zijn. Deze kwestie is een zeer urgent geval. Het lid van Wezel merkt op, dat de buizen, die minstens 20 cm. diep in de grond liggen, door iets worden aangetast, zodat deze buizen verpulveren. De voorzitter ?/ijst er op, dat men er rekening mee moet houden dat het nog wel eens zou kunnen gebeuren dat er verzakkingen in de Kerkstraat en het Vossepad zullen ontstaan. Het lid Bogers informeert of de oorzaak soms moet worden gezocht in de slechte kwaliteit van de buizen. Het lid van Wezel meent dat dit niet het geval is. Het lid Moerbeek zou niet alleen de verpulvering van het buizennet als oorzaak van de verzakkingen willen zien maar ook het wegspoelen van de grond. Het lid van Wezel is eveneens van gedachte dat dit een belangrijke rol in deze zaak speelt. De voorzitter deelt mede, dat, zoals reeds is gezegd, deze zaak in onderzoek is. De raad zal niet vremd moeten opkijken als straks hiervoor een krediet wordt gevraagd.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 101