-2- geeft. De gemeente wordt eigenaar. Het lid Moerbeek informeert of ook de Tholense busdienstonderneming geen;bijdrage in de bouwkosten zal willen geven. De voorzitter merkt op, dat de abri niet aan dë Tholenseweg maar aan de Dorpsstraat komt te staan. Het lid Lodders vraagt vervolgens of de halte bij café Snepvangers soms verplaatst wordt. De voorzitter antwoordt ontkennend. Het lid van Isselt zou willen vernemen of de halte bij de St Anto- niusmolen nu komt tp.vervallen. De voorzitter zegt, dat dit niet de bedoeling is. Het is niet on mogelijk dat te zijner tijd aldaar toch een abri geplaatst wordt. Eet krediet voor deze abri heeft de raad reeds lang geleden gevo teerd. Alhoewel de B.B.A. vroeger al heeft medegedeeld dat zij tegen de plaatsing van een abri nabij de St Antoniusmolen geen bezwaar heeft, heeft het gemeentebestuur voor alle zekerheid aan de B.B.A. gevraagd of de onderhavige abri nabij café Snepvangers gebouwd mag worden. Spreker verwacht een gunstig antwoord. Het lid Lodders zou nog willen vernemen of soms de B.B.A. heeft gesuggereerd om de halte bij de St Antoniusmolen op te heffen. De voorzitter is hiervan niets bekend. 8 Het lid van Isselt heeft alle stukken, betrekking hebbende op de aanleg van het rioolnet in het uitbreidingsplan "De-Beek" door N.V. Schansdijk doorgelezen. Het is hem daarbij opgevallen dat de hoofd opzichter van de gemeente de ene keer wel en de andere keer geen gelijk krijgt. Deze kwestie is hem nu niet geheel duidelijk. De voorzitter meent, dat, alhoeYrel de toelichting van burgemeester en wethouders kort is, deze zaak toch wel duidelijk was uiteengezet. In het kort komt het hierop neer, dat, toen het werk werd opgeleverd, geen gebreken zijn geconstateerd. Het lid van Isselt begrijpt niet, waarom niet aan de laagste in schrijver het werk is gegund. De N.V. Schansdijk komt als nummer 3 op de lijst voor. Verder blijkt uit de stukken, dat het gemeente bestuur de ene keer wel en de andere keer geen rechtsgeding wil, aangaan. ■^e voorzitter zegt, dat uit de ter inzage gelegen stukken blijkt, dat het dagelijks bestuur van de gemeente alle kanten van de zaak m onderzocht .heeft. Als de aannemer enigszins aansprakelijk gesteld fl had kunnen worden dan had de gemeente dat zeker gedaan. Uit de binnengekomen berichten van diverse instanties blijkt, dat de gemeente zelf de herstelkosten zal moeten betalen. Het lid van Isselt vraagt in welke graad verzakkingen zijn opgetreden :en of nu het gehele stuk opnieuw gelegd moet worden. Het lid van Wezel deelt mede, dat het gemeentebestuur gehoopt had de herstelwerkzaamheden tot het volgend jaar te kunnen uitstellen. De verzakkingen.zijn echter zo ernstig dat uitstel onmogelijk is. Er is teveel drijfzand aanwezig. Het lid van Isselt zou willen vernemen waar de oorzaak van de ver zakkingen in het wegdek van de Kerkstraat te Lepelstraat ligt. De voorzitter zou hierover straks van gedachten willen wisselen. Het lid Lodders gelooft, dat hier van force majeure sprake is. Echter wil hij nog wel weten of het niet bekend was dat er drijfzand aanwezig was. Het lid van Wezel geeft toe dat dit bekend was. Bij het leggen van de buizen is hiermede ook rekening gehouden. Het liet zich toen niet aanzien dat het drijfzand, een dergelijke omvang zou aannemen. Er zullen nu buizen gelegd worden die tegen drijfzand bestand zijn.

Raadsnotulen

Halsteren: 1960-1996 | 1960 | | pagina 100