4 09Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot het verlenen van ontheffin gen voor bijzondere transporten ex artikel 49 van de Wegenverkeerswet 1994. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten de ontheffingsbevoegdheid voor bijzondere transporten te delegeren aan het college. Na dit agendapunt schorst de voorzitter voor enkele minuten de vergadering. Na heropening van de vergadering door de voorzitter stelt zij het volgende agendapunt aan de orde. 10Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van het verrichten van groot 1 onderhoud aan waardevolle bomen. 2e wijziging van de gemeentebegroting 1995. De heer Van de Merbel vraagt of dit voorstel van het college gestoeld is op een verordening, of dit staand beleid is van het college en of op grond van deze beslissing ook voor particulieren een mogelijkheid bestaat subsidie te verkrijgen voor onderhoud aan monumentale bomen in hun tuinen. De heer Van de Merbel krijgt stellig de indruk, mede gezien het tijdstip waarop een der offertes al binnen was, namelijk augustus 1994, dat dit voorstel er vanavond even door moet. Tevens verbaast het hem dat er noch in de commissie openbare werken noch in de commissie financiën gesproken is over dit voorstel. De heer Bienefelt acht het een goede zaak dat de gemeente dit voorstel doet. Per slot van rekening zijn dit toch bomen waar de gehele gemeen schap van Fijnaart wat aan heeft. Wethouder Nijhoff merkt op dat er geen verordening is, dat dit geen nieuw beleid is en dat er voor de burgers geen mogelijkheid bestaat om op grond van welke regeling dan ook subsidie te vragen voor onderhoud aan monumentale bomen. De overweging was dat deze bomen aan de begraafplaatsen bij de hervormde kerk en de katholieke kerk zodanig beeldbepalend waren dat het jammer zou zijn dat deze verloren zouden gaan. De heer Van der Spek vraagt wat het college precies bedoelt met het voorstel onder het derde gedachtenstreepje, namelijk het college machtigen een overeenkomst aan te gaan met de kerkbesturen om het onderhoud en het behoud van de bedoelde bomen ook voor de komende jaren veilig te stellen. Hij is er zoals bekend mag worden verondersteld, geen voorstander van om blanco cheques te geven. Tevens vraagt hij zich af waarom een krediet beschikbaar wordt gesteld uit de pot stads- en dorpsvernieuwing. Dit kan toch ook uit de pot algemene reserve. De voorzitter merkt op dat indien de komende jaren uitgaven gedaan moeten worden voor onderhoud en behoud dit dan eerste besproken zal worden binnen de raad. De reden van deze voorwaarde is dat het zonde is om nu een dergelijk bedrag beschikbaar te stellen terwijl misschien in de toekomst door slecht onderhoud, de bomen alsnog gekapt moeten worden. Ten aanzien van de beschikbaarstelling van het krediet uit het fonds stads- en dorpsvernieuwing antwoordt zij er niets op tegen te hebben dat dit bedrag beschikbaar wordt gesteld uit de algemene reserve. Als de raad

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1995 | | pagina 6