3 per januari 1995 de mogelijkheid van gespreide betaling zal worden doorgevoerd indien dit financieel gezien niet teveel kost. Nu blijkt uit de brief aan de F.N.V. dat om reden van personele (onder)bezetting een en ander niet kan worden ingevoerd. Waarschijnlijk is het zo dat eind 1995 wordt gezegd door het college dat het met de herindeling voor de deur (1997) niet meer lonend is om een dergelijke mogelijkheid te onderzoeken. Misschien zegt men dan dat we moeten wachten op wat de andere gemeenten hiermee voorhebben. De voorzitter wenst hier niet in te gaan op de insinuaties van de heer Van de Merbel en zegt dat het college zich vooralsnog houdt aan hetgeen door het college op schrift is gesteld aan de F.N.V. Naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 11 (schrijven van de heer Verschuuren m.b.t. vergaderschema commissievergaderingen) zegt de heer Van de Merbel het niet eens te zijn met de reactie. Naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 13 (Schrijven van Milieudefensie m.b.t. projectontwikkelaars met hart voor hout) merkt de heer J. de Vos op het niet voldoende te vinden dit stuk slechts voor kennisgeving aan te nemen. Hij verwacht dat het college hier serieus naar kijkt. De voorzitter merkt op dit schrijven te zullen betrekken bij het overleg inzake "Lokale agenda 21". 04Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbes luit ten behoeve van een gedeelte van een deel van de Kern van Fiinaart. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten te verklaren dat voor het braakliggende terrein gelegen aan de Edvard Griegstraat, een bestemmings plan wordt voorbereid. 05Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbes luit ten behoeve van een gedeelte van het bestemmingsplan "Westkreek". Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten te verklaren dat voor het perceel Populierenstraat 44, Fijnaart, een bestemmingsplan wordt voorbereid. 06Voorstel tot vaststelling Destructieverordening. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten de "Destructieverordening voor de gemeente Fijnaart en Heijningen" vast te stellen 07Voorstel tot 2e wijziging Algemene plaatselijke verordening. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten tot vaststelling van de "2e wijziging van de Algemene plaatselijke verordening". 08Voorstel tot delegatie van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbe- sluiten zoals bedoeld in artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994. Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt overeenkomstig het voorstel van het college besloten tot delegatie aan het college van de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 5