7 De heer Van de Merbel vindt de nu opgestelde antwoord-brief wat voorbarig. Hij stelt dan ook voor deze brief niet te verzenden maar in plaats daarvan het Platform te berichten de raad voor te stellen de brief van 14 februari te betrekken bij de evaluatie over de uitvoering van de W.V.G. Wethouder de Jong merkt op dat de reacties gehoord hebbende het duidelijk is dat 1 april de W.V.G. 1 jaar van kracht. Inderdaad zou er een evaluatie worden gedaan. Uiteraard na verloop van 1 jaar. Die evaluatie wordt voorbereid en de uitslag daarvan zal richting raad komen. De brief zoals die hier ligt is toch een antwoord op het schrijven van het Platform. Hij denkt niet dat er iets instaat wat niet klopt. Als die brief wordt ingetrokken moet een en ander worden aangepast. De brief is volgens de mening van het college nu duidelijk. Het college wil dus dit schrijven handhaven. De hele werking van de W.V.G. zal worden geëvalueerd in de commissie. De heer Van de Merbel vindt niet dat de brief verzonden zou moeten worden. De wethouder zegt zo juist dat er een evaluatie moet gaan plaatsvinden. Hij denkt dat het verstandig is deze brief daarin te betrekken. Overigens gaat het college ook niet in op alle zaken die in de brief aan de orde komen. Er wordt ook gesproken over indexering en dergelijke. Het is gewoon voorbarig nu al deze brief te verzenden. Hij wil het college er op wijzen dat het bestuur van het Platform het college in de laatste alinea van haar brief er nog op wijst eventueel van gedachten te willen wisselen hierover. De vorige vergadering was er ook al een voorval waarbij het Platform niet was gehoord. In wezen was dat al een tekortkoming. Wanneer er plaatselijk een Platform functioneert dat de gemeente van advies kan dienen dan dien je dat Platform in zijn volle waarde te erkennen. De heer Van der Spek merkt op dat gegeven de argumenten die vanavond naar voren zijn gebracht, namelijk dat er zeer binnenkort geëvalueerd zal worden, het voor de hand ligt dat je de brief in die evaluatie meeneemt. Dat is een redelijk standpunt. Niet vlak voor je met de evaluatie begint een koele brief de deur uit zodat je daar weer vanaf bent. Hij vindt dat we toch even stil moeten staan bij de argumenten van de heer Van de Merbel De voorzitter niets of niemand verbiedt het Platform om straks de brief mee te nemen in het gesprek met het college. Zij vindt dat de brief zoals die er nu ligt verzonden moet worden. Men heeft straks de gelegenheid om bij de evaluatie het antwoord ook mee te nemen. Met betrekking tot de indexering is het zo dat al op sommige punten, met name voor wat betreft de vervoersvoorziening, elke gebeurd er wel wat maar het college wil ook wel een keer van de brieven af. Anders blijven die liggen en wordt achteraf weer opgemerkt dat de brief al weer 4 maanden ligt. Er is niks mis mee als de brief nu wordt beantwoordt. Men krijgt straks de gelegenheid in het gesprek met de portefeuillehouder terug te komen op zaken die niet duidelijk zijn. Als er gesproken wordt over de evaluatie wil zij nog opmerken dat die W.V.G. niet op 1 april wordt geëvalueerd. Dat moge duidelijk zijn. Zij kan ook zeggen dat de gemeente Fijnaart de eerste gemeente is die heeft meegewerkt om het platform in de gelegenheid te stellen een enquête te houden onder mensen die tot die categorie behoren. De adressen zijn niet verstrekt maar de overige kosten zijn wel voor de rekening van de gemeente. Wethouder de Jong heeft daarover met het Platform gecommuniceerd. Het is echter niet te doen om elke gang met het platform op te nemen. In het verleden zijn afspraken gemaakt dat er enkele malen per jaar met het platform zou worden gesproken. Nu moet eerst de evaluatie van het

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 46