6 De heer Van der Spek zegt dat dat niet afgewenteld mag worden op de papierophalers en is er blij mee dat het college dit terugneemt en de zaak nog eens bekijkt. De heer Van de Merbel vraagt of het niet verstandig is om dit punt in de commissie Financiën van 10 april mee te nemen. De voorzitter kan die toezegging vandaag niet doen om reden dat momenteel de gemeenterekening wordt afgerond en in de gemeenteraad en in de commissie van 10 april wil zij de jaarrekening behandelen. Dan zou in de raad van april meteen de subsidieregeling moeten worden aangepast. Tevens is het zo dat degene die zich bezighoudt met de subsidies wegens een knie-operatie afwezig is en de voorbereiding van de subsidiëring dus nooit op tijd klaar kan komen. De heer Van de Merbel zegt niet te pleiten voor een nieuwe subsidieregeling oud papier. De voorzitter merkt op dat wanneer er iets wordt geëvalueerd er meestal ook aanpassing nodig is. De heer Van de Merbel vraagt of er dan de volgende raadsvergadering een voorstel komt over de subsidiëring oud papier. De voorzitter zegt nadrukkelijk dat er geen voorstel komt. Er komt een brief en als die brief aanpassing behoeft dan kan dat op z'n vroegst in de raadsvergadering van mei 1995. De heer G. de Vos zegt dat als hij kijkt naar de datum van het schrijven het wel net zo netjes is als de briefschrijvers erop worden geattendeerd dat verdere afwikkeling nog even op zich laat wachten. De heer Haverkamp wil naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 5 (schrijven H. Blankevoort-Sassen inzake verkeersveiligheid kruising Malthaweg-oprit A59/A29) een kleine kanttekening plaatsen. Het college schrijft dat er gekeken zal worden naar eventuele andere verkeerstechnische aanpassingen. Hij wil er voor pleiten dat er niet alleen naar gekeken wordt maar dat er ook iets aan gedaan wordt. De voorzitter zegt dat inmiddels bekend is wat de oplossing zal kunnen zijn en het college is in onderhandeling met Rijkswaterstaat om na te gaan wie de kosten betaald. De heer Haverkamp vraagt of het dan niet beter is om de brief dienovereenkomstig aan te passen. De voorzitter merkt op dat in de krant stond dat er niets aan gedaan werd terwijl men wist dat de gemeente er mee bezig was. Dan bedoelt zij niet de journalist maar de mevrouw in kwestie en zij was telefonisch al geïnformeerd. Dat vindt zij niet zo geweldig. Zaken moeten echter ook uitgezocht worden en dat duurt gewoon eventjes. Het was een brief van 13 maart en als dan de voorzitter kan vertellen dat er nu al een verzoek ligt bij Rijkswaterstaat om subsidie dan meent zij dat de gemeente supersnel is. Dat mag ook wel want met mensenlevens moet je een beetje voorzichtig omspringen. Vervolgens zegt de heer Laros naar aanleiding van ingekomen stuk nr. 6 (schrijven platform gehandicapten met betrekking tot standpunt inzake bepaling in verordening over collectief vervoer) akkoord te zijn met het schrijven van het college. Zaterdag is het 1 april en dan loopt de verordening een jaar. Het CDA verzoekt dan ook zo snel mogelijk met een evaluatienota te komen. Overigens willen zij bij agendapunt 5 vanavond nog even stilstaan bij een en ander want dat gaat ook over de W.V.G.. De heer G. de Vos gaat er vanuit dat de brief van het Platform over de bepaling in de verordening over collectief vervoer in de commissie O.C.S.W. behandeld zal worden als deze commissie de werking van de verordening na een jaar gaat evalueren.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 45