5 doch dat desondanks de afrekening aan de gemeente een bedrag van f. 2.500,== bedraagt. Dat betekent dat over het jaar 1994 aan de papierophalers geen hogere vergoeding kan worden betaald. Hij denkt dat de papierophalers denken dat dat een handige truc is. Wat is namelijk de afspraak met de papierophalers. Ze krijgen een garantieprijs van f. 0,05. Brengt het papier meer op dan f. 0,05 dan krijgen ze ook dat meerdere bedrag. Verder was het in het verleden zo dat die berekening door het college per maand werd uitgevoerd. In het voorbeeld van 1994 was in de eerste zes maanden van dat jaar de papierprijs laag dan krijgen ze de garantieprijs van f. 0,05. Gaat daarna de papierprijs omhoog dan krijgen ze ook dat meerdere. Wat heeft het college nu gedaan. Zij heeft de opbrengst van het oud papier over het afgelopen jaar samengeteld en gekeken wat er dan uitkwam. Wat doet het college dan, de meeropbrengst van het papier uit de tweede helft van 1994 gebruiken om de tekorten te dekken van de eerdere maanden van 1994. Die afspraak heeft de gemeente helemaal niet met de papierophalers. Het college had per maand moeten uitrekenen waar ze recht op hadden. Op basis van de papierprijs, vervolgens hetzij het garantiebedrag van f. 0,05 uitbetalen danwel het meerdere bedrag in die maanden dat het meer opbracht. Die papierophalers heeft er geen boodschap aan dat de gemeenteraad een overeenkomst met de VAOP heeft, zij hebben er geen enkele boodschap aan hoe het college dat met de VAOP verrekent. Waar de papierophalers een boodschap aan hebben is de afspraken die gemaakt zijn tussen de gemeente en de papierophalers. Overigens is de heer Van der Spek ook gebleken dat er enige maanden achterstand is in de betalingen. De berekeningen voor de afrekening zijn daarvoor gemaakt maar om de een of andere reden zijn er geen uitbetalin gen gedaan. Kan het college hier enige verduidelijking in geven. De heer Laros zegt het eens te zijn met het college maar de fractie is van mening dat het college haar mening in het schrijven aan de desbetref fende instanties dient te onderbouwen. Zij verzoeken het college dan ook het antwoord aan te passen aan het verzoek zoals dat ook door de Vrije Lijst en de V.V.D. reeds naar voren is gebracht. De voorzitter merkt ten aanzien van de vraag van de heer Van der Spek dat er achterstanden zouden zijn in de betalingen, op dat zij dit moet navragen. Het college is hier in ieder geval niets van bekend. Met betrekking tot de f. 2.500,= die betaald moeten worden aan de VAOP. Het Streekgewest heeft een contract gesloten met de VAOP en het Streekgewest moet f. 0,01 per kilo oud papier afdragen aan de overkoepelende organisatie. Daar komt waarschijnlijk die f. 2.500,== vandaan plus een bepaalde opslag. Het lidmaatschap van de VAOP moet betaald worden door de aangesloten gemeenten. Er kan geen oud papier meer aangeboden worden buiten het Streekgewest om en alles moet lopen via het Streekgewest. Het Streekgewest voert daar een stuk administratie en dat kost geld. Er ontstaat nu verschil van mening over hoe er met de oud papierprijs en de subsidie moet worden omgesprongen. Het lijkt haar het beste om de zaak vanavond terug te nemen en daar nog eens goed na te kijken. Als er achterstallige betalingen zijn zal daar uiteraard niet mee worden gewacht tot de volgende vergadering. De heer Van der Snek wil nog even reageren op de opmerking van de voorzitter in de richting van de Vrije Lijst over die f. 2.500,==. Het is duidelijk dat er f. 0,02 per kilo moet worden betaald aan de VAOP. Maar die f. 2.500,== nog te betalen ontstaat ook door het verrekenen van de verliesmaanden. De voorzitter merkt op dat dat ontstaat door het fluctueren van de papierprijzen.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 44