25 verkeer wordt aangelegd. Heijmans garandeert de weg voor 15 jaar. Aan de andere kant komt het bedrijventerrein te liggen en vandaar dat er ook gekozen is voor de aanleg van een weg voor zwaarder verkeer. Als je straks de Leeuwerikstraat inbuigt ligt daar een stuk bouwstraat en dat blijft voorlopig ook zo. De Koolmees enzovoorts wordt nu aangelegd in verband met de afronding van het hele plan en dat blijft bereikbaar. In Oost III kan je na ongeveer 200 meter bij de Leeuwerikstraat weer linksaf en daar kan de uitbreiding plaatsvinden en dus hoeft er ook niet door de kom gereden te worden. Misschien dat er voor een paar huizen die aan de Leeuwerikstraat gebouwd worden het noodzakelijk om door de Vermeerstraat te rijden. Daar is een plan voor in voorbereiding om die te reconstrueren. Daarna wordt dat stukje Vermeerstraat en het plateau wat in de planning zit aangelegd. Daarom wordt gewacht met de Vermeerstraat om niet alle mogelijkheden uit te sluiten. Het college denkt dat door aanleg van de weg volgens het nieuwe plan het maximale te kunnen doen wat in de commissies is gevraagd. Onder meer voldoende breedte creëren, een voetpad erlangs en voldoende ruimte voor de fietsers. Een en ander in vergelijking met het plan zoals dat er eerst lag. Het kost dan wel wat meer maar naar het oordeel van het college is het dat wel waard. De verkeerssituatie bij Autopalace zal overigens niet zo zeer veranderen of nou gekozen wordt voor plan 1 of 2. Er moet in ieder geval een goede aansluiting komen of het verkeer dat vanuit de Eerste Kruisweg gestopt wordt voordat er doorgegaan kan worden de Langeweg in of de Parallelweg op. Er is een aantal zaken genoemd. De heer Van de Merbel heeft onder andere nog genoemd geen gemengd verkeer. Daar valt niet geheel aan te ontkomen. Er is al het mogelijke gedaan om de fietsers toch de ruimte te geven door die stroken te creëren. Hij heeft ook nog verwezen naar de aansluitingen eventueel op de parallelweg doordat die stroken gemaakt worden zou het kunnen dat in de toekomst nog plannen komen om verder te gaan richting van Heemstralaan. Hij denkt daar op niet al te lange termijn op terug te kunnen komen. Waarschijnlijk zal dat in maart zijn in een commissievergadering. De voorzitter zegt met betrekking tot de vraag van de heer Van der Spek waarom het bedrijventerrein niet meteen wordt meegenomen het volgende. Wat meegenomen kan worden wordt meegenomen en dat is namelijk de insteekweg. Daar geldt dan ook de artikel 19-procedure voor. Aan die weg is niets gewijzigd. Voor de duidelijkheid merkt zij op dat er nog een ontwerp-bestemmingsplan voor gemaakt moet worden. Als je nu al alles in werking zou stellen alles bouwrijp zou maken, nog voor een bestemmingsplan is ingestuurd voor het wettelijk voorgeschreven vooroverleg, dan zou je te hard lopen en van en koude kermis thuis kunnen komen. Die insteekweg wordt wel meegenomen omdat daar ook een zware leiding voor de elektriciteit verlegd moet worden. Dat wordt allemaal in een keer meegenomen. Kortom de insteekweg wel maar het verdere bouwrijpmaken niet omdat het bestemmingsplan nog niet gereed is. Als de heer G. de Vos het goed begrijpt zegt de wethouder dat het plateau aan de Reigerstraat/Leeuwerikstraat nu gepland is verderop in de tijd. Juist in verband met het omleiden van het bouwverkeer richting Vermeerstraat vindt de heer De Vos dit belangrijk. De Vermeerstraat is nog wel niet opgeknapt maar een stukje verderop wel. In die tijd is ook het portaal ter hoogte van dhr. Kruis gezet juist om te voorkomen dat het bouwverkeer over die nieuwe straten ging. Dat hoort hij dan dadelijk wel hoe dat precies gaat. Over de sterkte van de weg moet maar een en ander worden genomen richting Heijmans. Als hij de tekeningen gaat maken wordt het misschien allemaal wat duidelijker omdat nu op de tekeningen niet alle sloten en toestanden getekend zijn. Het zou zonde zijn als straks scheuren in het asfalt komen omdat de sloot het begeeft. Voor de rest kan de P.v.d.A. instemmen met

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 35