21 om in herhalingen te vervallen. Dat op zich is nog niet zo erg maar in herhaling vallen met betalingen in de richting van de Grontmij lijkt hem niet zo in het belang van de gemeente. Misschien kan de voorzitter op dat punt wat toelichting verschaffen. De heer Bienefelt zegt dat een voorstel voorligt om een krediet te voteren om het gemeentelijk riool beter te kunnen beheersen. Het CDA denkt dat conform het voorstel uitgevoerd moet worden maar het vertrouwen in het beheersen van de riolen van het college zou geweldig toenemen als het college zou laten zien dat zij in staat is om een bestaand probleem op te lossen. Iedereen weet waar het bestaande probleem zich afspeelt. Het begint ook af en toe een beetje operette-achtig te worden. Het CDA denkt dat het voor het college de hoogste tijd wordt om deze situatie, die een beetje van voor de oorlog lijkt te stammen, op zijn fatsoen te trekken en zijn fractie hoopt dat dit probleem weldra tot het verleden behoort. Dan kan het CDA vervolgens opgewekt naar de grote beheersplannen uitzien, want die krijgt de raad natuurlijk ook onder ogen. Dan is er in ieder geval van te voren een stukje demonstratie geweest dat het college daartoe goed uitgerust is. De voorzitter zegt dat het college een geweldige hekel heeft aan het in herhaling vallen van betalingen en zal dan ook de opmerking van de heer Van de Merbel ter harte nemen. Exact zal worden nagegaan wat er nog van het krediet staat want dan zou dat met elkaar moeten corresponderen. Het kan echter zijn dat er uitbreiding van de hydraulische berekeningen plaats moet vinden omdat het krediet wat vanavond gevraagd wordt betrekking heeft op het gemeentelijk rioolplan. In een gemeentelijk rioolplan worden weer verdergaande eisen gesteld dan aan een rioolbeheersplan. Zo blijven we elkaar bezig houden en in dat opzicht is zij het met de heer Van de Merbel eens. In ieder geval zal worden nagegaan hoe het exact zit met de centen, onder dankzegging voor de opmerking van de heer Van de Merbel daarover. Met betrekking tot de opmerkingen van de heer Bienefelt zegt zij goed te weten welke problemen hij bedoelt. Het college is nog steeds van mening dat het een zaak is voor het Hoogheemraadschap West Brabant. Naar aanleiding van een aantal zaken is getracht weer met het Hoogheemraadschap in contact te komen. Het heeft er in ieder geval al toe geleid dat de leidingen gereinigd zijn waardoor er een snellere doorstroom plaatsvindt. Volgens het investeringsplan van het Hoogheem raadschap zal het gemaal aan de Appelaarseweg worden aangepast. Eerst als het gemaal aan de Appelaarseweg is aangepast en alles weer functioneert zal blijken of het probleem is opgelost. Het college verwacht van wel maar die zekerheid kan vanavond niet gegeven worden. De heer Van de Merbel is blij met de toezegging dat het hydraulische gebeuren nog eens goed wordt bekeken. Hij heeft die opmerking gemaakt vanwege het feit dat er al een reeks van kredieten sinds 1988 zo ongeveer f. 240.000,in een paar jaar tijd) is gevoteerd. Nu heeft het college een aantal offertes tot een bedrag van f. 97.000,afgerond. Dan heeft het college de neiging te zeggen daar maar f. 100.000,van te maken op een bedrag van f. 240.000,is f. 3.000,niet zoveel maar de neiging bestaat toch, en hij is daar een beetje beducht voor, om met grote bedragen een beetje te gemakkelijk om te springen. Hij zou toch willen vragen om op de kleintjes te passen. Die f. 3.000,die zonder motivatie extra worden gevraagd daar is hij niet gelukkig mee. Hij gaat er vanuit dat het college die f. 3.000,niet uitgeeft zonder motivering. Het college heeft offertes en kan op basis daarvan precies een krediet aanvragen en daar zou het eigenlijk bij moeten blijven. De heer Bienefelt heeft kunnen constateren dat het college vindt dat het probleem opgelost moet worden en denkt dat er alleen een verschil is in de prioriteitsstelling. Daarnaast vindt het CDA dat daar waar het college zelf een belangrijke rol kan spelen en de prioriteiten kan beïnvloeden,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 31