15 en om deze gelijktijdig aan te pakken is om voor elk wat wils te bieden en daarmee beweging op de woningmarkt te creëren. Er was ook wat beweging op de woningmarkt toen gebouwd ging worden in Oost III. Daarmee denkt het college het tekort aan sociale woningbouw, zo er dat al is, voor jongeren op te lossen in de bestaande bouw. Nu komt het regelmatig voor dat huizen tot twee drie keer toe worden geweigerd omdat de huren te hoog zijn. f. 650,= tot f. 700,= is tegenwoordig een acceptabele prijs bij sociale woningbouw. Voor een heleboel starters is dat schijnbaar toch te duur. Wanneer men f. 700,= kan betalen heeft men liever een koopwoning. In Oost III zijn woningen gebouwd die aan die koopprijsbehoefte voldoen. De heer Van de Merbel vraagt nog eens duidelijkheid over die projectmatige aanpak. Die duidelijkheid heeft naar het oordeel van de voorzitter voor eenieder duidelijk ter visie gelegen en zij wil dat allemaal niet herhalen. Met betrekking tot de situering van de sociale sector de raad heeft het bestemmingsplan Vrouwe Jacobstraat vastgesteld zoals het er nu ligt. Daar is een plaats toegewezen aan de sociale sector en dat is het dan. Het college kan daar niet nog eens naar kijken. Dat zou wel de voltallige raad kunnen en het bestemmingsplan kunnen wijzigen, maar het college wil dat toch ten sterkste ontraden. Daarmee heeft zij ook de vraag voor wat betreft de inrichting van het bestemmingsplan Deltaparel beantwoord omdat in dat plan ook het verloop van de straten is neergelegd. Met betrekking tot het commentaar van het CDA in het BN. Zij denkt dat de CDA-fractie zelf maar moet weten wat ze daar mee doet, maar aan de orde is het voorstel van het college en niet het commentaar van de CDA-fractie in het Brabants Nieuwsblad. De heer G. de Vos is het eens met de voorzitter dat getracht moet worden in Heijningen woningbouw te realiseren maar waar de P.v.d.A eigenlijk op doelde dat er buiten de gemeente nog meer overheden zijn die daar iets over te vertellen hebben, zoals met name de provincie in het kader van het streekplan en het groeiklassebeleid. Zij kunnen er wel eens een stokje voor steken. Dat was eigenlijk de reden van de opmerking om voorzichtig aan te doen en niet te veel verwachtingen te wekken. De voorzitter wil de raad c.q. de commissie Bestuurlijke Aangelegenheden bij de verdere procedure betrekken, hij heeft daar geen bezwaar tegen. Over de plaatselijke aannemers wil hij nog het volgende kwijt. In het voorstel van BRO wordt een voorstel gedaan over de selectieprocedure waarbij eigenlijk de eerste stap is dat het college een aantal projectontwikkelaars uitnodigt die zich al eerder een keer gemeld hebben. De tweede stap is dat zij de gelegenheid krijgen zich aan het college te presenteren. De derde stap is dat een selectie uit die bedrijven uitgenodigd wordt voor de concrete aanbieding. Op dat moment staat er ineens bij, dat de plaatselijke aannemers ook mee kunnen doen, die komen er als het ware door de binnenbocht tussen. Dat is volgens hem niet mogelijk die moeten aan het begin van de procedure staan. De voorzitter zegt dat dat een terechte opmerking is van de heer De Vos. De heer G. de Vos gaat vervolgens ook nog in op de opmerking van de heer Bienefelt over het parallel lopen van de beide plannen. Hij merkt op dat er bij plan Deltaparel, Vrouwe Jacobstraat een bezwaarschriftenprocedure loopt, en bij Oost III ligt nog een technisch probleem. Uiteraard is het college er niet aan gebonden om eerst dat probleem op te lossen. Als dat allemaal is opgelost, en dan komt het er niet op een week of een maand op aan, dan kan het grotendeels misschien parallel lopen. Dan is de P.v.d.A.-fractie er verder ook gelukkig mee. De heer Van de Merbel zegt met betrekking tot plan Heijningen dat op voorhand de conclusie van zijn fractie wel duidelijk is. Als het even kan moet er inderdaad aan tegemoet worden gekomen dat daar alsnog gebouwd gaat worden. Dat is voor wat zijn fractie betreft geen punt van discussie. Hij zou graag nog een antwoord krijgen van de voorzitter op de vraag hoeveel zelfbouwers zich gemeld hebben voor het plan Vrouwe

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 25