12 Wij zijn er wel voorstander van om het plan, architectonisch gezien, een eenheid te maken. Wij willen er echter voor waarschuwen dat dit niet betekent dat het een eenheidsworst moet worden. Onze fractie is er voorstander van om de plaatselijke aannemers, indien mogelijk, te laten deelnemen aan de selectieprocedures. Wel zijn wij er tegenstander van om voor de plaatselijke aannemers een uitzonderingspositie te creëren. Wij zien dan ook geen reden voor de laatste zin van punt 3 in de selectieprocedure. Ook plaatselijke aannemers moeten zich presenteren, zoals omschreven in punt 2. Wij kregen nu de indruk dat dit niet behoeft. Kort samengevat kunnen wij instemmen met uw voorstel, waarbij wij wel een duidelijke koppeling in de tijd willen zien tussen de uitwerking van bestemmingsplan Vrouwe Jacobstraat en de uitwerking van plan Oost III." De heer J. de Vos zegt dat dit nu eens een voorstel is om in te lijsten. Vier bestemmingsplannen op een voorstel getuigt van durf om zulks zoveel omvattende projecten gelijktijdig aan te pakken. In het bijzonder is de fractie Vrije Lijst ingenomen met het gegeven dat in het voorstel ook bestemmingsplan Heijningen is opgenomen. Het spreekt nog wel van harde belangstelling maar dat mogen de Heijningers zelf hard maken naar hij aanneemt. Ook de Vrije Lijst zal hier de nodige aandacht aan schenken. Voor bestemmingsplan Vrouwe Jacobstraat heeft zijn fractie vanzelfsprekend waardering met name voor de projectmatige aanpak waar zijn fractie bij de algemene beschouwingen afgelopen jaar al naar heeft verwezen. In de stukken echter kon hij niet terugvinden de garantie dat met deze projectmatige aanpak de gemeente gevrijwaard blijft van claims in de voor- of nazorg of tijdens de ontwikkeling. Tijdens de ontwikkeling opgelopen schades van welke aard dan ook. Graag hadden zij deze garantie zien opgenomen dit in het licht van de vele verordeningen in het bouwbesluit. Met name dient dan gedacht te worden aan het milieu-aspect en de Arbo-voorschriften. De heer Van der Spek zegt vervolgens dat de VVD zich geheel kan vinden in dit plan van aanpak, vooral ook het stuk van BRO waarin zij duidelijk maken hoe dat zou moeten gebeuren. Hij denkt dat er dan twee processen zullen zijn. Het eerste proces is het kiezen van een projectontwikkelaar volgens de norm zoals BRO aangeeft. Het tweede proces is natuurlijk de uitwerking van het plan Vrouwe Jacobstraat. Bij de keuze van de projectontwikkelaar zou de VVD er op willen aandringen dat die projectontwikkelaar de verplichting krijgt om de lokale aannemers in te schakelen bij de onderhandelingen wanneer tot uitvoering van de bouw gekomen wordt. Niet natuurlijk de lokale aannemers een voorkeurspositie geven maar ze moeten in de gelegenheid gesteld worden om aan de onderhandelingen deel te nemen. De heer Bienefelt zegt dat bekend is dat de CDA fractie zich in een eerder gevoerd overleg kritisch heeft opgesteld ten aanzien van de op dat moment voorliggende gedachtengangen. De condities die in de randvoorwaarden zijn geformuleerd zijn een redelijke tegemoetkoming aan de wensen van de CDA fractie en wellicht ook van anderen. Zij vinden daar een aantal eigenschappen in terug zoals bijvoorbeeld: voorrang voor eigen bewoners; een reële mogelijkheid voor de lokale bouwondernemingen om aan dit project mee te doen, er is een reële kans op een snelle bouw en een snelle oplevering zodat wellicht dit jaar er nog gewoond kan worden; via deze methodiek is het mogelijk om het ambtelijk apparaat op andere projecten c.q. andere werkzaamheden op bouwgebied in te zetten. Het CDA heeft gezien dat het de bedoeling is om parallel aan de activiteiten op Deltaparelgebied voor zelfbouwers in Oost III een en ander te creëren.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 22