10 In de tweede plaats is bij de besluitvorming omtrent de C.A.I. steeds als erg belangrijk genoemd dat er een aantal onrendabele aansluitingen gepleegd zouden worden en dat is ook gestart. De raad heeft nooit meer gehoord hoe dat er nu voorstaat en wellicht is het mogelijk om daar iets over te zeggen. Dus naast de prijsverhoging die door iedereen betaald moet gaan worden zag het CDA een aantal pluspunten en een van die pluspunten was om met een behoorlijke inspanning van de PNEM die onrendabele aansluitingen te verzorgen. Is daar al iets over te vertellen? De voorzitter antwoordt dat de gereserveerde kanalen en het aantal kanalen inderdaad niet parallel lopen. Het is zo dat twee kanalen nog niet ingevuld worden. Dat geeft tevens een antwoord op de vraag van de heer Bienefelt of er ruimte blijft voor beveiliging. Die ruimte zit er op dit moment nog in te weten twee kanalen. Met betrekking tot de opmerkingen van mevrouw Moerman zegt zij dat mevrouw Moerman terecht zegt dat dit soort zaken geen tariefsverhogingen met zich mee mogen brengen. Zij wil niet betuttelend bezig zijn en kan zich vinden in de zaken zoals die nu voorliggen. In antwoord op de vraag van de heer Van de Merbel of er regelmatig verzoeken worden ingediend om extra zenders aan te brengen het volgende. In het voorstel staat dat er vanuit de samenleving zowel aanbieders als abonnees regelmatig verzoeken worden ingediend. Het zijn niet alleen abonnees die verzoeken indien maar ook aanbieders. Er is een regionale kabel. De aanbieders doen die verzoeken bij de PNEM. Als het gaat om abonnees, we werken in regionaal verband met de kabel, betekent het dat vanuit de Marokkaanse en Turkse gemeenschappen binnen de regio nog al eens een keer verzoeken komen om programma's aan te bieden in hun eigen landstaal. Daar kan aan tegemoet gekomen worden en dat is ook gebeurd. We hebben nog steeds twee kanalen over en in de toekomst zal er zeker ruimte zijn om aan dergelijke verzoeken tegemoet te komen. Zo zijn ook CNN en RTL 5 er op gekomen. Verzoeken komen echter nooit bij de gemeente binnen doch altijd bij de PNEM omdat de PNEM de zaken uitvoert. Het volgnummer van het voorstel zal worden gewijzigd. Ten aanzien van de onrendabele gebieden zegt zij dat alle onrendabele gebieden die aangesloten moesten worden aangesloten zijn. Binnen nu en een of twee weken zal de eerste oplevering plaatsvinden. De heer Bienefelt zegt dat dat concreet betekent dat met het percentage goed uitgekomen was. Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten tot vaststelling van het toetsingskader voor invulling van de CA.I-capaciteit na de uitbreiding en modernisering van het net. Na dit agendapunt gaat de voorzitter over tot schorsing van de vergadering voor een korte pauze. Na heropening door de voorzitter stelt zij agendapunt 10 aan de orde. 10Voorstel inzake plan van aanpak continuering woningbouw. De heer G. de Vos leest naar aanleiding van dit agendapunt het volgende voor. "In het voorstel vraagt u aan de raad om in te stemmen met de voorgestelde aanpak van de woningbouw op een viertal lokaties in de gemeente: Bestemmingsplan Fendertshof: Uw opmerkingen nemen wij voor kennisgeving aan en hopen dat de bouw daar nu snel van de grond zal komen.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 20