9 ik uit procedurele overwegingen stem ik tegen dit voorstel. Het achteraf bekrachtigen van een reeds gedane uitgave. Duidelijker kan ik het niet zeggen" Vervolgens wordt zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van het college besloten f. 15.500,beschikbaar te stellen voor de slachtoffers van de watersnood en de begroting 1995 hiermede in overeenstemming te brengen. 09 Voorstel tot vaststelline toetsingskader invoering C.A.I-capaciteit na de uitbreiding en modernisering van het net. De heer Van der Spek zegt dat zijn fractie het helemaal eens is met het collegevoorstel inhoudende het toetsingskader voor de invulling van de C.A.I.-capaciteit. Zij hebben wat onduidelijkheid in de bijgevoegde tabellen. Wat is het verschil tussen de kolommen "aantal kanalen" en "gereserveerd". Moet dit zo worden uitgelegd dat de kolom "gereserveerd" het aantal kanalen is dat de gemeente nu heeft en de "kolom kanalen" het aantal kanalen na de herziening van het net? Mevrouw Moerman zegt dat het standpunt van de fractie van de Vrije Lijst bekend is. Twee keuzepakketten laten aanbieden aan de abonnees door de kabelexploitant. Maar gedane zaken nemen geen keer en de fractie wil zich niet betuttelend opstellen ten aanzien van het doorgeven van bepaalde pakketten voor radio en t.v.De fractie gaat er vanuit dat men in deze maatschappij zelf wel kan bepalen wat men wel of niet wil horen of zien. Het gegeven in het collegevoorstel dat het doorgeven van deze nieuwe programma's niet zal leiden tot een extra tariefsverhoging zal wel nauwlettend in de gaten worden gehouden. De heer Van de Merbel zegt dat zijn fractie geen enkel bezwaar heeft tegen uitbreiding van het aantal zenders. Wel heeft zijn fractie steeds bezwaar geopperd tegen het feit dat iedereen verplicht wordt om, niet naar meer te kijken maar wel om meer te betalen voor datgene wat ongevraagd aan je wordt aangeboden. Die besluitvorming is al eerder genomen in deze raad en dat staat vanavond niet direct op de agenda. Dit is wel een uitwerking daarvan omdat nu de ruimte die toen door de raad is goedbevonden, de uitbreiding van het net, dat die nu voor een deel ingevuld gaat worden met een aantal zenders waarvan het hem een biet zal zijn welke dat zullen zijn. Dat is ook nu niet meer zo belangrijk. Maar er komen straks weer wel een aantal nieuwe bijHoe kunnen die straks dan worden ingepast in dit pakket? Dan moeten er waarschijnlijk weer zenders gaan vervallen die nu weer worden opgevoerd. Het college zal dat een beetje nader moeten aanduiden. Dan heeft hij in het voorstel een zin aangetroffen die hem wat vragen doen opwerpen. Er staat op bladzijde 2: "daarnaast worden er vanuit de samenleving, zowel aanbieders als abonnees, ook regelmatig verzoeken ingediend." Hoe komt het college aan die wijsheid. Hoeveel abonnees hebben zich tot het college gewend met het verzoek om uitbreiding van het aantal zenders? Wanneer een dergelijke regel wordt opgenomen in het voorstel zullen daar gegronde redenen voor zijn. Die goede gronden zou hij graag van het college vernemen. De heer Bienefelt merkt op dat het volgnummer van het voorstel niet klopt. Er staat 95-1-3 dit moet zijn 95-II-3 want we leven in februari. Als hij het goed heeft begrepen zijn er nu wat vrije kanalen over. Het CDA denkt dat die vrij snel aangewend zullen worden door de ontwikkeling van de huidige zendgemachtigden. Daarnaast is het zo dat het voor de meeste mensen erg belangrijk kan zijn om straks bijvoorbeeld Brabant t.v. te kunnen bekijken. Uiteindelijk heb je dan nog eens een kans dat je er zelf op komt. Daar ziet iedereen natuurlijk met plezier naar uit. Tevens is het wellicht verstandig om een stukje ruimte te houden voor beveiligingstoestanden of alarmeringstoestanden.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1995 | | pagina 19