-3- Ik hoop dat wij, gezegend door de Heer van alle raden en alle gemeenten, vier goede jaren van collegiaal, waardig en vaardig bestuur tegemoet mogen gaan. Ik verklaar, dat de raad van de gemeente Fijnaart en Heijningen zich geïnstal leerd heeft» De heer van Diss U hebt tot mij gesproken als het oudste raadslid en U hebt gezegd dat U het niet aan mijn ouderdom zult toeschrijven als mijn activiteit iets minder wordt. Wat bedoelt U daarmee? De voorzitters Ik heb alleen maar iets goeds bedoeld te zeggen en ik hoop niet dat U er iets slechts in ziet. Ik wil het nog wel een keer voorlezen» De heer van Dis; Dat is niet nodig, ik heb het goed gehoord. 2. Verkiezing wethouders. De voorzitter? Willen de heren van Dueren den Hollander en van der Werf, naast elkaar zittende, fungeren als stemopnenivrs? De heer van Dis; Mag ik naar aanleiding van dit punt het woord? Als je zo door de er hieven bladert van de gemeente, dan kom je overeenkomsten tegen van Pijnaart tussen Heijningen, toen deze plaatsen onder êén bestuur ge bracht werden. Eén van die overeenkomsten was,dat er altijd êén wethouder uit de gemeenschap Heijningen zou zijn. Tot voor 1946 is dit altijd zo geweest en ik zou de raadsleden bij het uitbrengen van hun stem willen verzoeken, indien mogelijk, daar enigszins rekening mee te houden. De voorzitter? De raadsleden hebben het gehoord, ik hoef hier niets aan toe te voegen. Dan gaan we nu tot schriftelijke stemming over voor één der beide wethouders. Dus ëên naam heren. Uitgebracht 11 stemmen, waarvan 7 op de heer van Sprundel, 3 op de heer Lam- bregts en 1 op de heer Munters. Ds heer ven Sprundel is dus gekozen met 7 stemmen. Dan gaan we nu over tot stemming vaneen tweede wethouder. Uitgebracht 11 stemmen, waarvan 8 op de heer Munters en 3 op de heer van Due ren den Hollander. De heer Munters is gekozen met 8 stemmen. Ik wil de heren Munters en van Sprundel heel hartelijk gelukwensen met hun benoeming als wethouder, Hoewel er nog meer capabele mensen in de raad zitten, wil ik mezelf toch ook een beetje gelukwensen omdat we één jaar en drie maan den hebben samengewerktIk ben verheugd dat ik met U, als God hot wil, vier nieuwe jaren in mag gaan van samenwerking in het college van burgemeester en wethouders van Pijnaart en Heijningen. Ik hoop en verwacht dat U in het colle ge en daarbuiten Uw naam en Uw taak als wethouder waardig zult en wilt zijn. Dat geloof ik zeker nu ik U al een tijd meegemaakt hebt. 3Verkiezing plaatsvervangend wethouders. De heer van Dueren den Hollander; Wanneer is zoiets gewoonte? De voorzitter; Er is mij verzekerd dat het gewoonte is en ik leg me daar gaar ne bij neer, maar mocht êén der raadsleden dit in discussie willen brengen óf deze gewoonte voortgezet moet worden, dan gaarne. De heer van Dueren den Hollanders Dat begrijp ik ook wel en daarom is het ge lukkig dat dit gezegd kan worden. Dat staat ook in de begeleidende tekst. Naar ik weet is het eenmaal gebeurd. Ik kan dat natuurlijk mis hebben, want ik heb nog maar êén periode meegelopen, Hoe vaak is het in de voorbije periode ge beurd dat er gebruik moest worden gemaakt van het instituut der plaatsvervan gend wethouders? De voorzitters Zolang ik hier ben is het niet gebeurd. Mogen we het zo stellen, dat het optreden van deze functionarissen niet van hoog belaste aard is ge weest? De heer van Dueren den Hollander; Dat betekent voor mij,dat ik het niet be langrijk vind. De voorzitter; Dat zou U zo kunnen noemen. Mocht de raad een dicussie v/ensen dan gaarne. Deze functie biedt wettelijk wel ruimte tot een actiever optreden.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1966 | | pagina 79