U kunt zeggen mijnheer Lainbregts het is niet bezaaibaar, ik hoop het niet met U. Er is altijd gezegd jullie moeten daar zaaien, of het nu kan of niet, je moet het eenvoudig proberen. Als je dat niet doet gaat het stuiven en dan krijs j° vast en zeker last met de achter de bandijk wonende en en werkende landbouwers. Je moet alles doen wat mogelijk is om die grond daar vast te zet ten,. dat gebeurt trouwens op al zulke terreinen direkt. Volgens U is het dus duur, als U nu gaat begroten en U neemt 32 ha. en per ha. f. 100,graszaad dan heeft U f. 3.200, Indien U 24 ha. inzaait met een machine dan kost- U dat f. 800, als U dat talud er bij moet nemen met de hand dan kost U dat f. 200, de tuimelkade wat met de hand moest gebeuren 3000 m2 a f. 0,60 f. 1.800,—, dan de tegels f. 500,— en 8ha. a f. 200,— f. 1.600*,—Dat is dus de 1e fase en het meeste werk, dan komt U aan een totaalbedrag van f. 8.100, Het heeft ons gekost f. 7.839,90. Ik wil zeker niet ontkennen dat dit duur is, maar ik wil vragen ziet U kans dit goedkoper te doen dan het nu deels gebeurd is, deels nog moet gebeuren, want het is nog niet klaar. Wat betreft het toezicht op het inzaaien, hadden we de keus tussen het toezicht van de Nederlandse Heidemaatschappij, wat zoiets kostte van f. 200,a f. 300,— per dag -volgens mijnheer Munters dfo van het totaalbedrag - en het toezicht van onze eigen dienst gemeentewerken. Wij hebben dit toezicht zelf uitgevoerd, met mijnheer Zwagemaker' en zijn speelgoed "de mobilofoon". Deze mobilofoon was dus met het oog hierop aangeschaft. De heer Zwagemaker kon dat toezicht niet helemaal alleen doen. De heer Snaterse heeft toen gezegds "Je gaat er heen, in je eentje, maar je krijgt een mobilofoon en je kunt me op roepen als ik nodig ben." Deze mobilofoon is, dat moet ik toegeven, omdat de heer Snaterse meer op het industrieterrein was dan men had gedacht, minder gebruikt dan men zich had voorgesteld. Maar U mag dus zonder meer de kosten van deze mobilofoon aftrekken van de kosten "minderwerk toezicht" en dan moet U er goed naar kijken, als we dit hadden uitbesteed was het veel duurder uit gekomen. Ik geloof toch dat ik over het algemeen gewoon begrip en medewerking kan vragen voor het terrein, zoals het er ligt. Dit is voor al de mensen die er gewerkt hebben een vrij onbekende materie geweest en ze hebben het aangepakt ïjnheer de Wit, er is mij bij voortduring gebleken dat er verzakkingen hebben plaatsgevonden. Sterker nog, dat er altijd nog de kans is dat het ver der zakt en dat we eigenlijk pas over een jaar of twee, misschien nog langer, zullen kunnen beoordelen of verdergaande verzakkingen uitblijven, de toekomst zal ons daar nog antwoord op geven» Vat overigens die meerpost betreft, de tota le hoeveelheid zand die tenslotte gebruikt is, dat blijkt duidelijk uit de bijlage is in prijs bijna dezelfde als waar-op gerekend was. Er zit f.2,000,- verschil in en de hoeveelheid is zelfs nog iets kleiner. Dan kom ik op het voorstel van de heer van Dis om een commissie te benoemen. Ik moet U zeggen mijnheer van Dis, als burgemeester en wethouders de overtuiging hadden dat het door gemeentewerken en door de aannemer slecht was gedaan, slecht was afgewerkt dan zouden wij zelf met dit voorstel gekomen zijn. Ik heb me hier tot in den treure in verdiept. U kunt van mij na de raadsvergadering al de stukken krij gen, het klopt als een bus. Ik wilde U maar verzoeken in plaats van met een commissie te komen, te komen met concrete punten van kritiek, waar ik op zal antwoorden, zoals ik gewoon ben te doen. ge neer van Dueren den Hollander; In de eerste plaats is toegegeven dat het terrein duurder uitkwam dan men gedacht had. De voorzitter; Een gedeelte maar het totaal dus niet. De heer van Dueren den glo 11 anders Ja goed, ik wil het dan over dat gedeelte hebben. Ik kan me er niet van losmaken dat normale verstandige mensen weten dat ze een dijktalud beter moeten bezaaien dan het terrein zelf, waarom ze dan niet een tweeledige bestelling doen. Men kan net zo goed begroten hoeveel er nodig is alleen voor het dijktalud.Maar ja,als het nu afgewimpeld wordt. De voorzitters Er wordt niets afgewimpeld, maar ik heb al gezegd dat dit eer ste kostenmaken ongelukkig was. De heer /an Dueren den Hollander; Ja,dat kan wel ongelukkig zijn,maar daar moe ten wij als raad over kunnen praten zonder dat men laat voelen, dat we eigen lijk wat geks zeggen. Het zaaien is uitbesteed en dat kost f. 0,60 per m2, dat is mij niet duidelijk.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1966 | | pagina 55