Ook daar is de nood groot en op de secretarie kijkt men wel eens met "begerige ogen naar de ruimte van gemeentewerken, maar we kunnen gemeentewerken nieö uit het gemeentehuis laten vertrekken, eenvoudig omdat wij geen kans zien om dit te verwezenlijken. Eer hot college zich voorstelt om met zo'n voorstel bij U te komen, geloof ik dat U gerust vier tot vijf jaar kunt wachten als de toe stand in onze gemeente zo blijft als hij op het ogenblik is. Ik bon het vol ledig met J eens dat dit een noodoplossing is. De beste oplossing zou zijn het gemeentenuis uitbreiden zodat én gemeentewerken én secretarie meer plaats krijgen maar dat is technisch misschien heel moeilijk te realiseren. Als U nu vraagt is het dan toch de moeite waard, dan zullen we met overtuigihg zeg gen, ja, ten volle. Bij gemeentewerken hebben we twee afdelingen. De bouwkun dige afdeling en de afdeling weg- en waterbouw. Op de bouwkundige afdeling werken 2 ambtenaren, maar de plaats van mijnheer van Eek is vacant. Deze afde ling zit dus in dat kleine kamertje. Daar kunnen deze ambtenaren geen andere mensen ontvangen, die komen met her— ver— of gev/one bouwplannen en dat zijn er vaak drie of vier per dag. Omdat er dus geen plaats is voor publiek om een en ander te bespreken en er ook geen loket is stappen ze nu binnen op de grote kamer waar de heren Hubregtse, Zwagemaker, Nijhoff en van der Weele zitten, gedeeltelijk aan tekentafels. Daar wordt dan natuurlijk gepraat over zaken die met weg- en waterbouwkunde niets te maken hebben en dit stagneert het werk op de afdeling weg- en waterbouw V/e maken nu van oen grotere kamer en een kleinere kamer twee kamers,die dan in grootte iets meer op el kaar gaan lijken en een deur en meldingsloket in de hal, zodat iemand die niets te maken heeft met weg- en waterbouw daar ook niet meer komt, zoals tot nu toe. Daarom is de directeur gemeentewerken bij ons gekomen met dit voor- stel en wij hebben dit willen voordragen, omdat het echt heel hard nodig is. Ik ben het direkt met U eens het blijft te klein en het is lapwerk,maar lap werk dat wel zijn rendement zal hebben,omdat men hierdoor beter en sneller zal kunnen werken. neer ^van Dis_; Ik merk wel dat het nog geen briljante oplossing is. Het blijft oe klein,De gewezen U.L.O, school, zou dat nu geen gebouw zijn om de dienst gemeentewerken in onder te brengen? De voorzitter; Het is een heel aardige suggestie, ware het niet dat wij een heel andere bestemming voor deze U.L.O. school hebben. We hopen dus over niet al te lange tijd met het voorstel dienaangaande bij U te komen. Mocht blijken dat v/e die bestemming niet door kunnen voeren, dan kunnen we Uw suggestie overwegen. Ik moet er echter wel bij zeggen, indien we er iets van willen ma- f"en dan kost dit wel f. 50.000, Als v/e een ander pand moeten kopen en ver bom/en dan zal het ook veel geld gaan kosten, dus ik v/ilde het laten bij deze voorlopige oplossing. We weten allemaal dat het een noodoplossing is, zodat we voorlopig de eerste tijd iets beter werken. De heer Bos; Bij de fabriek van de heer Schreuders staat een prachtig houten gebouw, waar veel ruimte is voor tekenwerk enz. Ik weet niet wat do kosten daarvan zijn, maar is zoiets voor gemeentewerken niet mogelijk, als U toch f. 3.800,— wilt neertellen? De voorzitter:^ Dat is ook een suggestie. Ik ken die loods niet, maar ik kan U a d®©n zeggen, het moet duidelijk beter zijn dan wat gemeentewerken nu hier neeft, dat moot U goed inzien. Het laten verhuizen van zo'n dienst uit dit ge bouw is een uiterste maatregel, want loopwerk en gebrek aan communicatie zal ook weer inefficiënt werken. Als je een pand koopt op de Voorstraat dan wip je snel over, maar als je aan Schreuders gaat denken, dan krijg je twee dien- s en die een eigen mentaliteit en een eigen gewoonte gaan ontwikkelen. Dat is voor de eenheid van het korps ambtenaren hier eigenlijk niet goed. Ik ben ook an Daar voor deze suggestie. De directeur gemeentewerken zit op de tribune, ie hoort ze ook. Als wij denken dat deze suggesties beter zijn dan dit voor- s el, v/at wij U nu doen dan is het in het belang van ons allen dat wij met dit voorstel niet verder gaan, maar dat wij aandacht aan de suggesties beste den. De heer Bos» Maar is het dan niet mogelijk dat die mensen van het pand Voor straat 1 een andere woning krijgen? U heeft dan een heel compleet huis voor gemeentev/erken

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1966 | | pagina 52