-9- De heor Bos: Is er geen enkele mogelijkheid geveest om deze grond in der minne aan te kopen? De voorzitter: Ik heh verkelijk in een goecfe verstandhouding geprobeerd om deze grond van de familie Nieuwkerk aan te kopen. Bovendien heb ik ze een en ander nog voorgerekendmede aan de hand van andere aankopen toekenning van schade vergoedingen bij beëindiging door eigen gebruik en belastingschade.ydie hebben plaats gehad. Daarna hebben we nog drie weken op hun antwoord gewacht, dat we helaas niet hebben mogen ontvangen. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders, 13.Grondverkoop in Heijningen aan G. Verhagen, 11e wijziging gemeentebegroting 1966? 3o wijziging begroting woning-grondbedrijf 1966T" De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders. 14* Uitkering van 1 in verband met nacalculatie "trend" over 19^5* De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders. 15«Aanvragen ex artikel 72 der lager-onderwijswet 1920 vans a. Bestuur van de Christelijke Nationale School te Zwingelspaan, 12e wijziging gemeentebegroting 19è6j De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders, b. Bestuur van de Hervormd Christelijke School te Fijnaart, 13o wijziging gemeen tebegroting 1966. De heer Boss Ik vind dit ook weer een vrij sterke redactie. Dat het ombouwen van die installatie destijds niet op deskundige wijze is geschied, dat is best moge lijk, maar ik had het liever hier niet zo uitgedrukt. Nu wordt er mee te kennen gegeven dat het schoolbestuur in die tijd zich niet goed van zijn taak heeft gekweten, want zo hebben het schijnbaar niet aan deskundigen gevraagd. Boven dien heb ik bij de stukken gezien, dat de voorlichting is geschied door oliemag naten, ik vraag me af of dat wol deskundig is, want die denken welaan zichzelf. De voorzitter; Wat Uw eerste opmerking betreft, het past het college niet een schoolbestuur, dat er niet meer of ten dele niet meer is,iets na te geven. De redactie is opgesteld na eenvoudig geconstateerd te hebben dat het niet op des kundige wijze is aangelegd. Men moet hier niet langer over twisten. Wat betreft de voorlichting ben ik het geheel met U eens - ook wij waren het met deze handel wijze in eerste instantie niet eens -, ware het niet dat onze eigen dienst ge meentewerken een onderzoek heeft ingesteld en alleen heeft kunnen constateren dat de oliemaatschappij het bij het rechte eind heeft gehad. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders. 16Verkoop grond aan de Edvard Griegstraat aan door burgemeester en wethouders aan te wijzen personen, 14e wijziging gemeentebegroting 19661 4e wijziging begroting woning-grondbedrijf 1966. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders. 17. Aankoop percelen sectie F nrs. 1241 en 1485 van G. van Dueren den Hollander, 15e wijziging gemeentebegroting 1966; 3e wijziging begroting woning-grondbedrijf 1966, De raad besluit zonder hoofdelijke stemming overeenkomstig het voorstel van bur gemeester en wethouders.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1966 | | pagina 10