h. ::nr»r~ 22 October 1946 vastgestelde verordening tot vaststelling van het vermenigvuldigings-cijfer voor het schoolgeld het lager onderwijs in deze gemeente is goedgekeurd. t t cjrhoone te Fijnaart "betreffende g. een schrijden van J.L.Schoone nj De - -««» i.een schrijven van het Herdenkingsoomite voor Brabantsch gesneuvelden te Waalre d.d. Becember 1946 houdende ver zoek dit comité.voor het aanbrengen der namen van de ge sneuvelden uit deze gemeente op rouwborden in het Will - brord's Kerkje te Waalre een bijdrage te verleenen van zooveel maal f 10.=als de gemeente gesneuvelden van le ger en Binnenlandsohe Strijdkrachten telt. Burgemeester en Wethouders stellen voor het verzoek in te willigen en de gelden beschikbaar te stellen. Be heer H.van Bis Jzn stelt voor ook de namen der tijdens Jen oorlog in den vreemde gesneuvelde Pijnaartsche militaireh in Waalre te doen aanbrengen en daarvoor gelden beso - baar te stellen* Be Voorzitter doet mededeeling van de omtrent de m e Oost indië gesneuvelde militairen met het oomite gevoerde correspondentie.waaruit blijkt dat over dezen nooit fis gesproken.Deze militairen warenn afgeschreven van het bevolkingsregister. Verscheidene andere leden zijn de meening van den heer H.van Bis toegedaan.Op voorstel van de Voorzitter wordt besloten deze zaak aan te houden en nader te onderzoeken. Het zal op prijs worden gesteld als de leden namen van deze militairen zullen opgeven. 3.Voorloopige vaststelling gemeente-rekening over 1943 en aanbieding gemeente-rekening 1945. Be Voorzitter deelt mede dat Gedeputeerde Staten dezer provincie de rekening der gemeente over het dienstjaar 1943 terugzonden en in hu* begeleidend schrijven,naast de opsomming van enkele administratieve aanmerkingen,verzoe ken deze rekening alsnog door de raad voorloopig te doen vaststellen. Be Voorzitter deelt mede dat deze rekening voorloopig is vastgesteld door zijn voorgangerden H.S.B.burgemeester Van Campen,waarnemende de taak van den Raad. De heer H.van Dis Jzn.vindt het een bezwaar deze rekening zonder meer voorloopig vast te stellen,omdat er waarschijnlijk uitgaven in verwerkt zijn voor nationaal-socialistische propa ganda of voor werken van de Duitschers.Spreker is er tegen uit zakelijke en principieele overweginggen.Wordt de rekening voorloopig vastgesteld dan houdt dit in goedkeuring van het beleid van dien burgemeester. De Voorzitter deelt mede dat Burgemeester en Wethouders tevens de rekening der gemeente over 1945 aanbieden,en nu voorstellen dat de oommissie die deze rekening zal onderzoeken ook die over 1945 zal bekijken. De heer J.D.C.Geuze vraagt of de raad gebonden zal zijn aan het advies van deze oommissie. De Voorzitter antwoordt ontkennend.Als leden der Commissie voor het onderzoek der rekeningen worden door den Voorzitter aangewezen de heeren P.F.Weijnen,H.van Dis Jz. en W.C.Grooten- boer De Voorzitter vraagt dezen heeren of zij de benoeming aannemen. De heer H.van Dis Jzn wil wel zitting nemen in de Commissie voor het onderzoek der rekening over 1945,maar niet in die over 1945. De heer C.J.vah Dis merkt op dat het tot heden gebruik is ge weest dat in een oommissie voor onderzoek van een gemeente rekening alle fracties in d'en raad vertegenwoordigd zijn,thans is het anti-revolutionaire lid,de heer J.D.C.Geuze,uitgesloten. De Voorzitter wil aan dit bezwaar tegemoet komen,door in de plaats van den heer H.van Dis Jzn in de commissie van onder zoek voor de rekening over 1945 de heer J.D.C.Geuze aan te wijzen. De heeren P.F.Weijnen en W.C.Grootenboer verklaren hun benoe ming aan te nemen. 4. Vaststelling gemeente-begrooting voor 1947. De Voorzitter zegt dat het hem verheugt dat hij bij de aanbie ding van deze begrooting een ander geluid kan laten hooren dan vorig jaar.Toen was de gemeente voor het eerst noodlijdend ge worden, thansis het gelukt de begrooting sluitend te krijgen zonder Rijksbijdrage.Dit is mogelijk door hoogere uitkeering uit het gemeente-fonds,hoogere opbrengst van leges,de ingevoer de straatbelasting,en hoogere opbrengst van schoolgeld,de hondenbelasting,de ingevoerde vermakelijkheden-belasting,en een hoogere uitkeering van ondernemingsbelasting.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1947 | | pagina 3