beste wenschen voor het jaar 1947 aanbied&t. De notulen der vergadering van 20 December 1946 worden hierna zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. De Voorzitter stelt vervolgens aan de orde Ingekomen stukken a. een schrijven van Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Brabant-van 22 Januari 1947,Gr.Nr.640,IIIe afd. houdende mededeeling dat bi j^Koninklljk Besluit van 28 December 1946,No.57 de door/ in zijne - vergadering van 22 October 1946 vastgestelde verordening op de heffing van een vermakelijkhedenbelasting in deze gemeente is goed gekeurd. Dit schrijven wordt voor kennisgeving aangenomenj, lüontLc./donder eenige discussie en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten voor de a.s.feesten bedragen beschikbaar te stellen overeenkomstig de in deze circulaire vervatte aan wijzingen. b. een schrijven van de R.K.Voetbalvereenigingen "Kaaische Boys" Fijnaart" en Oudemolen d.d.6 Februari 1947 houdende verzoek om i 1e0het in de verordening op de vermakelijkheden-belasting vastgestelde minimum van f 20. uit deze verordening te schrappen en 2e.voor de entree van leden en donateurs vrijstelling van deze belasting te verleenen. De Voorzitter zet de strekking van het verzoek uiteen en deelt mede dat Burgemeester en Wethouders den raad voorstel len het in artikel 3,lid 1,sub a,der bedoelde verordening genoemde minumum te laten vervallen.Een uitzondering voor bepaalde vereenigingen in de verordening opnemen is niet toegestaan,omdat dit een privilegie van belasting is,het geen in strijd zou zijn met de grondwet. De heere^H.van Dis Jzn en W.C.Grootenboer vragen of de schrap ping van het minimum over de heele linie zal werken. De Voorzitter antwoordt bevestigend.Door schrapping zal de lichaamelijke sport bevorderd worden. De heer H.van Dis Jzn.vraagt of de voorgestelde schrapping ook voor de andere vereenigingen van belang is. De Voorzitter zegt dat door de andere vereenigingen alleen voor het publiek toegankelijke uitvoeringen gegeven worden. De voetbalvereenigingen daarentegen houden oefeningen die ook toegankelijk zijn voor publiek. De heer H.van Dis zegt dat vereenigingen die uitvoeringen geven en die naast hun leden en donateurs ook enkele andere personen toelaten,voor dien enkelen toch ook een bedrag van f 20.= zouden moeten opbrengen. De Voorzitter merkt op dat bij uitvoeringen voor leden en donateurs,waarbij tevens anderen toegang hebben,voor alle aan wezigen belasting verschuldigd is.Alleen de uitvoeringen uit sluitend voor leden en donateurs toegankelijk,zijn vrij van vermakelijkheden belasting.Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten uit artikel 3,lid 1,suha,der verordening op de heffing van een vermakelijkhedenbelasting in deze gemeente te schrappen de-woorden met een minimum van f 20.= per etmaal of gedeelte daarvan." c. een schrijven van Gedeputeerde Staten der prosrincie Noord- Brabant van 22 Januari 1947, G.Nr.934,IIIe afdeeling bevat tende richtlijnen voor de uitgaven in verband met de Prinse lijke geboorte.Bit oohrijyon wordt voor konniogoving aang-e- blz d. een schrijven van Gedeputeerde Staten der provincie Noord- Brabarrfc van 30 December 1946,G.No, 881,111e afd.betreffende tijdelijke verhooging van de bezoldiging van de secretaris en ontvanger met 9± en van de bezoldiging der ambtena ren van den Burgerlijken Stand met 10 Burgemeester en Wethouders stellen voor Gedeputeerde Staten te berichten,dat met deze tijdelijke verhooging wordt accoord gegaan.Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders. e. een schrijven van Gedeputeerde Staten der provincie Noord- Brabant van 7 Jan.1947.G.No.965,Ille afd.betreffende een in te voeren 10 tijdelijke toelage voor het gemeente per soneel. Onder overlegging van een ontwerp-besluit stellen Burgemeester en Wethouders voor het Koninklijk Besluit van 14 December 1946 (S.G. 362)strekkende tot voorloopige verhonging van de bezol diging van het Rijkspersoneel,van overeenkomstige toepassing te verklaaren voor het in ambtelijk verband werkzamealsmede r voor het daarmede gelijk te stellen op arbeids-overeenkomst werkzame gemeente-personeel. Zonder hoofdelijke stemming wordt besloten conform het voor stel van Burgemeester en Wethouders. f. een schrijven van Gedeputeerde Staten der provincie Noord- Brabant van H Januari 1947,0.110.693,1119 af deeling .houden de mededeling dat bij Koninklijk Besluit van 20 December 1946,Ho.28 de door den Raad in zijne vergadering van

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1947 | | pagina 2