De Voorzitter zegt deze aangelegenheid later te zullen bekijken De heer H.van Dis Jzn.is van meening dat in deze het par ticulier initiatief werkzaam moet zijn. Spreker vraagt zich af of de opleiding van kraamverzorgsters ten slotte wel ten goede zal komen aan deze gemeente De heer Eland vraagt of er ook in deze gemeente Zweedsche noodwoningen zullen worden gebouwd. De Voorzitter zegt dat gebracht wordt deze te verkrijgen. De heer Koevoets wil nog eens terug komen op het verzoek van de Katholieke Volkspartij betreffende voorziening van kraamverzorgsters en bakers. Spreker geeft voorbeelden van groote gezinnen waar hulp van dergelijke menschen dringend noodig is. Spreker acht het een gemeente belang wanneer er voldoende kraamverzorgs-ters en bakers in de gemeente zijn en zou daarom gaarne zien dat de gemeente op het verzoek var de Katholieke Volkspartij inging. De Voorzitter merkt op dat het noodzakelijk is dat op de gemeentelijke uitgaven wordt bezuinigd. De standplaatstoe lage aan de vroedvrouw is toch al aan den hoogen kant,wannee nu weer voor kraamverzorgsters en bakers uitgaven worden ge daan is dit geen bezuiniging. De heer Koevoets vraagt om stra- tverlichting op donkere punten in de gemeente. De Voorzitter zggt het ook gewenscht te vinden dat op donkere punten' straatverlichting- wordt aangebracht doch de uitvoering hiervan stuit af op het gebrak aan materiaal. Spreker zal er de P.N.E.M.nog eens over spreken. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering'. De Voorzitter, De Secretaris, VERGADERING VAN DEN GEMEENTERAAD op V r ij - dag 28 J u n i 19 46 des voor- middags 10 uur Tegenwoordig de heeren H. van Dis Jzn, J.D.C.Geuze,C.J. van DIS, A.J.Breure, Adr. Kamers, G. de Wit, R.Eland,H.A.Lau- rense, C.J.Koevoets en Fic. -van Hoof. Afwezig zonder kennisgeving de heer TI.Akkermans Voorzitter de Hoogwelgeboren Heer Jhr. Mr. W.E.Quarles van Ufford. Secretaris de heer A. Bouman, waarnemend secretaris. De Voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de no tulen van de raadsvergadering van 24 April 1946, welke zonder hoofdelijke stemming onveranderd worden vastgesteld. 1Verzoek om ontslag Mej. J.J.Lindhout De Voorzitter deelt mede,dat is ingekomen een schrijven van Mej. J.J.Lindhout,onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Heijningen,houdende verzoek om haar eervol ontslag te ver- leenen uit bovengenoemde betrekkingwegens benoeming elders. Burgemeester en Wethouders stellen voor aan Mej. J.J.Lind hout het gevraagde ontslag eervol te verleenen. Zonder hoofdelijke stemming wordt,overeenkomstig het voor stel van Burgemeester en Wethoudersbesloten het ontslag eer vol te verleenen. 2. BENOEMING LID COMMISSIE TOT WERING VAN SCHOOLVERZUIM. Voor de vacature in die commissieontstaan door het vertrek van den heer J. Valkenburg, worden door Burgemeester en V/et- houders aanbevolen 1e candidaat R.A.Beerendonk, Hoofd der R.K.Jongensschool te Fijnaart 2e candidaat J. Rikkert, Hoofd der Chr.Nationale School te Hei jningen Tot stemopnemers worden aangewezen de heeren C.J. van Dis en A.J. 'Breure Uitgebracht werden 10 stemmen. Hiervan was een stembiljet i van onwaarde. Van de 9 geldige stemmen werden uitgebracht op den heer R.A.Beerendonk 7 en op den heer J.Rikkert 2 stemmen, zoodat de heer R.A.Beerendonk benoemd werd verklaard. 3 BESLUIT TOT HEFFING VAN OPCENTEN OP DE HOOFDSOM DER PERSO NEELS BELASTING.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 9