onderwijswetwaarin de oprichting en instandhouding van een Chr.Landbouwhuishoudschool en een Chr.Landbouwhuishoudcursus te Pijnaart wordt noodig geoordeeld. De Voorzitter zegt,dat burgemeester en wethouders voorstellen het verzoek in te willigen. De heer CJ.J-.van Dis vraagt hoeveel dit de gemeente kost. De Voorzitter zegt dat van de kosten der landbouwhuishoud school 30$ en van de landbouwhuishoudcursus 25$ voor rekening der gemeente komt. Hierna wordt zonder hoofdelijke stemming besloten de oprichtin, en Ênstandhuoding van een Chr.Landbouwhuishoudschool en een Chr.Landbouwhuishoudcursus vanwege de Chr.Boeren-en Tuinders- bond in Nederland te 's Gravenhagein de gemeente Pijnaart en Heijningen noodzakelijk te achten. (Zie bijlage I en II). 4. VASTSTELLING- VOORSCHOTTEN ART .101 DPR LAGER-ONDERWIJSWET 1920 OVER 1946. De ter tafel gebrachte ontwerp-besluiten tot vaststelling van het voorschot op de gemeentelijke vergoeding,overeenkomstig artikel 103,zesde lid,der Lager-onderwijswet 1920,ten behoeve van de bijzondere lagere scholen,over het jaar 1946,worden zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgesteld Het voorschot bedraagt: Voor de R.K.lagere Jongensschool A 161,f.2368.-,voor de R.K.lagere Meisjesschool A 162,f.2614.-, voor de Herv.Chr.School f.1650.-, voor de bijzondere lagere school te Zwingelspaan f.1324.- en voor de bijzondere lagere school te Heijningen f.704.-. 5. RONDVRAAG. De heer C.J.van Dis merkt op dat het lokaal waarin het stembu reau te Heijningen zitting zal houden,niet in orde is. De Voorzitter zegt dat dit lokaal in orde zal worden gebracht, De heer A.Hamers zegt dat het verzoekschrift van het bestuur der Kaltholieke Volkspartij niet is afgewerkt. Behalve om een vroedvrouw,wordt ook nog gevraggd om subsidie toe te kennen voor de opleiding van een aantal kraamverzorgsters en een extra vergoeding aan kraamverzorgsters en bakers,die hulp verleenen in gezinnen met meer dan drie kinderen. Spreker vraagt of dit niet doenbaar zou zijn. De Voorzitter zegt,dat hier toch geen kraamverzorgsters zijn. Aan een zich alhier vestigend vroedvrouw wordt nu een stand plaatstoelage toegekend. Wij zullen eerst eens zien een ver loskundige te krijgen. De heer N.van Hoof zegt dat bakers in de gemeente zeer noo dig zijn.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 8