i< Bijlage II. Notulen raadsvergadering van 24 April 19 46. De Raad der gemeente FIJNAART en HEIJNINGEN; Gelezen een schrijven van het Bestuur van den Christelijk ken Boerem- en Tuindersbond in Nederland te 's Gravenhage d.q. 15 Maart 1946,houdende verzoek om afgifte van een verklaring bedoeld in artikel 25,lid 2,der Nijverheidsonderwijswetwaar bij de oprichting en instandhouding van een Chr.Landbouwhuis^ houdcursus te Fijnaart wordt noodig geoordeeld; Overwegendedat er in de gemeente groote behoefte bestaai aan lanabouwhuishoudonderwijs dat het derhalve gewenscnt moet worden geacht dat er zoou danige cursus wordt gegeven; Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 10 April 1946; BESLUIT: de oprichting en instandhouding van een ambulanten Chr.Land- bouwhuishoudcursus vanwege den Chr.Boeren- en Tuindersbond in Nederland te 's Gravenhage,in de gemeente Fijnaart c.a. noodzakelijk te achten. Aldus vastgesteld in de vergadering van den Raad der gemeente FIJNAART c.a. van 24 April 1946. De Raad voornoemd, De Voorzitter, (w,g«) ^uarles van Ufford. De Secretaris, w.g.van Dis.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 7