1BT GEKOMEN STUKKEN a. Een Koninklijk Besluit van 5 Maart 1946 Kr.60,houdende be noeming van Jhr.Mr.W.FQuarles van Ufford tot Burgemeester van Fijnaart en Heijningen,met ingang van 16 Maart 1946. Voor kennisgeving aangenomen. b. Een ontwerp-besluit tot herziening van de bezoldiging van de secretarissen en ontvangers in de provincie Noord-Brabant Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt besloten geen opmerkingen omtrent de voorgestelde regeling kenbaar te maken. STAF DPLAAT ST O-EL A GE VROEDVROUW Ter tafel komt een schrijven van het bestuur der Katholiek Volkspartij in de gemeente Fijnaart en Heijningendd. 26 Maah 1946,houdende verzoek om 1. over tegaan tot het aanstellen vhn een gemeente-vroedvrouw, 2. subsidie te verleenen voor de op leiding van een aantal kraamverzorgsters, 3. het geven van e„.. extra vergoeding aan kraamverzorgsters en bakers,die hulp veri leenen in gezinnen met meer dan 3 kinderen. Na voorlezing van dit verzoekschrift door den Voorzitter, stelt deze aan de orde een schrijven van den gemeente-genees heer te FijnaartddApril 1946houdende verzoek om,teneind de vestiging van een vroedvrouw in Fijnaart te stimuleeren,t willen besluiten tot het verleenen van een standplaatstoelag aan een zich alhier vestigend verloskundige. Spreker deelt mede dat burgemeester en wethouders voorstel len voor één zich in de gemeente vestigend vroedvrouw een standplaatstoelage te geven van f. 1000.- per jaar. De heer Koevoets zegt met het voorstel van burgemeester en wethouders niet te kunnen accoord gaan. De Voorzitter brengt het voorstel van burgemeester en wet houders in stemming. Met 6 tegen 4 stemmen wordt besloten om aan één zich in de gemeente Fijnaart vestigend verloskundige een standplaatstoe lage toe te kennen van f.1000.- !s jaarsTegen stemden de heeren: C.J.Koevoets,M.Akkermans,Nic.van Hoof en Adr.Hamers. De heeren Adr.Hamers en Nic.van Hoof geven te kennen,dat een standplaatstoelage van f.1000.- per jaar te weinig is. 3.OPRICHTING EN INSTANDHOUDING LANDBOUW HUI S HOUDSC HOOL EN LAF fa/ BOUWHUI S HOUDCURSUS In behandeling komt een schrijven van het bestuur van den Christelijken Boeren-en Tuindersbond in Nederland te 's Grav hage,d.d.15 Maart 1946houdende verzoek om afgifte vain een verklaring als bedoeld in artikel 25,lid 2,van de Nijverheid Bijlage I. Notulen raadsvergadering van 24 April 1946. De Raad der gemeente Fijnaart en Heijningen; Gelezen een schrijven van het Bestuur van den Christelijke Boeren- en Tuindersbond in Nederland te 's Gravenhage,d.ci.l5 Maart 1946,houdende verzoek om afgifte van een verklaring als bedo ld in artikel 25,lid 2,van de Nijverheiasond^rwijswet waarin de o_richting en instandhouding van een Chr.Landbouwhui houdschool te Fijnaart door bovengenoemde organisatie wordt noodig geoordeeld; overwegende,dat er in de gemeente groote benoeftc bestaat aan landbouwhuishoudonderwijs dat het derhalve gewenscht moet worden geacht dat er zoo danige school wordt opgericht; Gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. lü April 1946; BBSLUIT: de oprichting en instandhouding van een Chr.Landbouwhuishoud- school vanwege de Chr.Boeren- en Tuindersbond in Nederland te »s Gravenhage in de gemeente Fijnaart c.a. noodzakelijk te achten. Aldus vastgesteld in de vergadering van den Raad dpr gemeente FIJNAART c.a. van 24 April 1946. De Raad voornoemd, De Voorzitter, (w»g.) Quarles van Ufford. De Secretaris, w.g.van Dis.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 6