VERGADERING op Woens des voor VAN DEN GEMEENTERAAD dag 24 April 19 46 middags tien uur Tegenwoordig de he eren :II. van Dis Jzn.J.D.C.Geuze ,C.J.van Dis, A.Breure,A.Hamers,G.de Wit,R.Eland,C.J.Koevoets,M.Akkermans en Nic.van Hoof Afwezig zonder kennisgeving de heer H.A.Laurense Voorzitter:de Hoogwelgeboren Heer Jhr.Mr.W.FQuarles van Lf- ford. Secretaris :de Heer A.van Dis. De Voorzitter stelt aan de orde de vaststelling van de no tulen van de raadsvergadering van 30 Januari 1946. Op de vraag of een der leden iets op de notulen heeft aan te merken,zegt de heer Koevoets,dat naar zijn meening de notulen niet volle dig zijn. De Voorzitter vraagt den heer Koevoets wat er dan nog in die notulen moet staan. De heer Koevoets zegt dat §oor eenige sprekers naar voren gebrachte betreffende de verharding van den Ouden Heijningschendijk niet volledig is vermeld. De Voorzitter zegt dat omtrent dit punt in de notulen toch melding is gemaakt van het voorstel van burgemeester en wet houders, de meening van den Raad en de in deze door den raad genomen beslissing. De Secretaris merkt op dat wanneer men een woordelijk ver slag wil van het in den Raad gesprokenemen daarvoor een ste nograaf noodig heeft. Spreker merkt verder op dat volgens het Reglement van Orde voor de vergaderingen van den Raad alleen den zakelijken inhoud van het gesprokene in de notulen moet woij den weergegeven. De heer Koevoets spreekt nog als zijn meening uit,dat geen besluiten moeten worden genomen,die niet op de agenda voor komen De Voorzitter merkt op dat staande de vergadering niet op de agenda staande onderwerpen kunnen worden behandeld en daar- U omtrent door den Raad besluiten kunnen worden genomen. Hierna worden de notulen van de raadsvergadering van 30 Januari 1946 zonder hoofdelijke stemming onveranderd vastgee^fee. steld.

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 5