De heer G.de Wit vraagt hoe het komt,dat de gemeente de koop som voor Ge schoenen niet voorgeschoten heeft. De Voorzitter zegt dat de gemeente ge~n crediet mag geven aan particulieren. De heer H.van Dis Jzn.vraagt waarom de schoenmaker niet naar particulieren is gegaan om crediet. Het is volgens spreker een gebrek aan activiteit van de zijde der schoenmakers. De heer R.aland vraagt of de stukken voor den Raad vooraf "bij de raadsleden ter kennisneming kunnen circuleeren. De Voorzitter zegt dat het sedert jaren gewoonte is de raads stukken ten gemeentehuize voor de leden ter lezing te leggen. Het laten circuleeren van stukken brengt bezwaren met zich. De heer C.J.Koevoeté vtaagt of nog vergoeding wordt gegeven voor schoolkinderen die meer dan 5 K.M.van de school wonen. De Voorzitter zegt dat in deze een tegemeotkoming ingevolge art.13 der l.o.-wet kan worden aangevraagd. Hierna sluit de Voorzitter de vergadering. De Voorzitter, De Secretaris,

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 4