Bijlage II. Notulen raadsvergadering van 30 Januari 194|ö De Raad der gemeente Fijnaart en Heijningen; gelet op artikel 2 van het Koninklijk Besluit van 10 October 194-5 (staatsblad nr.F 227); gezien het advies van de Chr.Middenstandsvereeniging "Algemeen Belang" en de R.K.Middenstandsvereeniging,beiden te Fijnaart; BEPAALT le. Alle winkels moeten op de werkdagen gedurende de hierna genoemde tijdvakken voor het publiek geopend zijn: In het tijdvak van 1 April - 1 October op Maandag- Dinsdag-Donderdag-Vrijdag en Zaterdag van 8 - 12.30 uur en van 13.30 - 18 uur; op Woensdag van 8 - 13 uur. In het tijdvak van 1 October - 1 April op Maandag- Dinsdag -Donderdag en Vrijdag van 8 - 12.30 uur en van 13*30 - 18 uur; op Woensdag van 8 - 13 uur en op Zaterdag van 8 - 12.30 uur en van 13«30 - 19 uur. 2e Burgemeester en Wethouders zijn bevoegd in bijzondere gevallen,al dan niet onder door hen te stellen voorwaarden, ontheffing te verleenen van het onder le bepaalde, jlie. Deze verordening treèdt in werking met ingang van den derden dag na dien harer afkondiging. Aldus vastgesteld door den Raad der gemeente Fijpaart en Heijningen in zijn openbare vergadering van 30 Januari 194-6. De Voorzitter, (w.g.) Quarles van Ufford. De Secretaris, (w.g.van Dis

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: notulen gemeenteraad, 1934-1995 | 1946 | | pagina 3