over en weer eindelijk in Zwingelspaan,geheel volgens de wenschen van den Haag,er in geslaagd was terreinen te vinden waarover de gemeente bij minnelijke schikking de zeggingschap verkregen zou hebben ten koste van opofferin gen der eigenaren en wel zeer grootevoornamelijk bij den heer Strootman die zijn tuin zou moeten afstaan,waaruit hij met zijn gezin het geheele jaar door groente en vruchten betrekt» E^veneens is dit het geval bij een stukje grond in eigen dom bij den heer J.Maris,dat door verschillende personen als tuingrond gebruikt wordt. De Wethouder S.Bom zegt,mede namens Wethouder Akkermans, dat het voorstel is gedaan om aan de gedupeerden tegemoet te komenen wel omdat 1e. menschen die gedupeerd zijn in hun oude omgeving moeten blijven. 2e. voor Zwingelspaan in zijn landelijke omgev^ing uit elkaar bouwen beter is dan bouwen in een blok. 3e. de Wethouders hopen dat dit voorstel succes zal hebben. De heer W.C.Grootenboer vraagt^de meerdere kosten van aanleg van waterleiding bij verpreide bouw niet voor de Waterleiding-Maatschappij zijn. De Voorzitter zegt dat de gemeente ook de dienstleidingen zal moeten betalen. De heer W.C.Grootenboer merkt op dat de Voorzitter in de vorige vergadering gezegd heeft dat verspreide bouw in het belang van de gedupeerden is. De Voorzitter zegt dat de heele zaak dan lang zou duren omdat het dan een onteigenings-kwestie wordt. De heer W.C.Grootenboer merkt naar aanleiding hiervan op dat het dan niet gaat om de belangen van de gedupeerden. De Voorzitter antwoordt dat de heer Grootenboer in de vorige vergadering toch ook tegen het voorstel van Burge meester en Wethouders omtrent verspreide bouw heeft ge- s temd o De heer Grootenboer zegt niet tegen den bouw der noodwo ningen te zijn. De heer C.J.van Dis Pzn.is van meening dat bij elkaar bouwen goedkooper is De Voorzitter zegt dat de autoriteiten in den Haag wel zullen beslissen. Onteigening zal niet worden goedgekeurd. De heer W;C.Grootenboer zegt dat H.Strootman zijn grond toch kwijt zou zijn. De Voorzitter zegt dat Strootman zijn tuin in eigendom zou houden en van het geld der erfpacht zou hij voor zijn gezin groente en fruit kunnen koopen.Onteigening is voor Strootman acheruitgang.Bovendien is tuingrond duurder dan bouwgrond. De heer S.Bom zegt dat de tuingrond aan den Kadedijk voor het wederopbouwplan ook duurder zal zijn dan bouwgrond. De Voorzitter merkt op dat dit een ander onderwerp is. De heer H.van Dis is van meening dat de belangen van de ge meente en die van de gedupeerden samen kunnen gaan.De belan gen van de gedupeerden zijn niet gediend door het terrein bij Jac.Maris.De situatie daar is niet geschikt voor woningen. Er is geen tuin bij en arbeiderswoningen moeten die hebben. Het uitgangspunt was houten woningen nu gaan we semi-perma- nente woningen bouwen.Deze zullen 30 a 50 jaar blijven staan. Spreker vraagt vervolgens of er al toestemming is van de Volkshuisvesting om op het terrein van Jac.Maris te bouwen. De Voorzitter deelt mede dat er nog geen toestemming is om op het terrein van Jac.Maris te bouwen.Deze kwestie zal worden bekeken bij de onteigening. De heer S.Bom de opmerkingen van den heer H.van Dis Jzn beantwoordendezegt dat zijns inziens houtenwoningen en semi- permanente-woningen op hetzelfde neerkomen.De houten woningen zouden ook voor 20 jaar gezet worden.2oolamg er woningnood is zullen de woningen blijven bestaan. De heer C.J.van Dis is van meening dat de Raad slechts het voordeel der gemeente in acht behoort te nemen. De heer H.van Dis Jzn. zegt dat het Rijk voor noodwoningen met een bestaansduur van 3 a 5 jaar rekent.Deze zullen echter wel langer blijven.Voor semi-permanente woningen echter re kent men op 30 jaar.Deze zullen dus wel 50 jaar blijven staan.f Spreker vraagt zich af waar de woningen beter kunnen staan dan op het terrein bij C.Maris. Het terrein bij Jac.Maris is ongeschikt.Om daar te bouwen zal men geen toestemming krijgen.Ook de situatie van het terrein van H.Strootman is niet goed. Bovendien zal het Rijk liever willen onteigenen van èên persoon dan van drie personen. De Voorzitter zegt dat de eigenaren van de bouwgrond wilden samenwerken met de gemeente.Hu we gaan onteigenen is dat

Raadsnotulen

Fijnaart en Heijningen: 1934-1995 | 1946 | | pagina 30